3D-modellering/BIM

3D-modellering/BIM medfører muligheter for å samordne og effektivisere plan- og prosjektarbeidet gjennom metoder for kommunikasjon, løsningsoptimalisering, kvalitetssikring og kontroller i prosjekteringen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Bane NORs konsernledelse har vedtatt en BIM-strategi som blant annet stiller følgende krav til de utførende:

Modellbaserte metoder og verktøy skal benyttes til planlegging, prosjektering og bygging av alle jernbaneinfrastrukturprosjekter.

«Som bygget»-dokumentasjon av utførte prosjekter skal være modellbasert. Det stilles krav til modellbasert dokumentasjon fra rådgivere, leverandører og entreprenører. Bane NOR skal eie rettighetene til alle prosjekteringsdata gjennom hele prosessen. Det skal også være mulig å benytte modellene eller dataene ved fremtidig drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen.

Dette innebærer at modellen benyttes til å gjennomføre kollisjonskontroller og kontroll av konstruksjoner. Det legges opp til tverrfaglig, samtidig, prosjektering og samlokalisering av prosjekteringsressurser. BIM-strategien bygges opp rundt konseptet der 3D-modeller skal gjelde foran tradisjonelle tegninger og tabeller.

I byggefase skal modellen være tilgjengelig på anlegget og benyttes aktivt for kvalitetsoppfølging, mengdekontroll, framdrift og kommunikasjon. God kommunikasjon, med verktøy for revisjoner og byggherreoppfølging, fremdrift og kostnadsutvikling, automatisert dataformidling til utstikning og maskinstyring, og fasegjennomføring vil bidra til mindre misforståelser og feil.

Oppfølgingsverktøy der anlegget dokumenteres og kontrolleres underveis sikrer FDV og sluttdokumentasjon. En "som bygget"-modell inneholder all nødvendig informasjon av det ferdige anlegget, og danner grunnlaget for fremtidig drift og vedlikeholdssystemer.