Starter forberedende arbeid på Tangen

Hedmarksfirmaet John Galten AS har fått oppdraget med å bygge anleggsvei til Tangenvika bru. I dette arbeidet inngår også trafikksikkerhetstiltak ved Tangen skole samt permanent vei til nye Tangen stasjon. Det er forventet oppstart av arbeidet i første halvdel av oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Daglig leder Frank Myhre i John Galten AS (tv) og byggeleder Steinar Hognestad i Bane NOR Utbygging er godt fornøyde med å ha inngått kontrakt om det forberedende arbeidet til utbyggingen av dobbeltspor forbi Tangen

Onsdag 18. september inngikk entreprenør John Galten AS og Bane NOR kontrakt om bygging av anleggsveien til framtidige Tangenvika bru. Strekningen fram til nye Tangen stasjon vil bli den permanente adkomstveien når utbyggingen av dobbeltsporet er ferdig. På denne veien skal det bygges en betongbru for kryssing av Måsåbekken og det skal etableres en rundkjøring på fylkesvei 222.  Det er satt strenge miljøkrav for kryssing av Måsåbekken, noe som gjør at det blir etablert en midlertidig anleggsvei på nordsiden av Måsåbekken bru. På strekningen fra nye Tangen stasjon og ut til Furnesodden blir veien bygget som en ren anleggsvei.

Legger til rette for de myke trafikantene
For å sikre de myke trafikantene blir det bygd en permanent gang- og sykkelvei fra Tangen skole til Kongspartvegen med bru over Vikselva. Kongspartvegen blir utvidet i bredden fra gang- og sykkelveien og fram til fylkesvei 222, hvor dagens busstopp blir oppgraderte.

Alt arbeidet utføres som en forberedende entreprise i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet forbi Tangen. Dobbeltsporet, som skal stå ferdig i 2026, skal bidra til å gi de reisende på Dovrebanen tilbudsforbedringer som reisetid på rundt én time mellom Hamar og Oslo, to tog i timen i grunnrute samt fjerntog og eventuelle innsatstog.

-  Vi gleder oss til å jobbe sammen med Bane NOR og til å bidra i et så stort og samfunnsutviklende utbyggingsarbeid som nytt dobbeltspor forbi Tangen er, sier daglig leder Frank Myhre i John Galten AS.

-  Vi ser fram til et godt samarbeid med John Galten AS. Sammen skal vi gjøre det vi kan for at anleggsarbeidet skal være til minst mulig sjenanse for alle i nærområdet på Tangen, sier fungerende prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR Utbygging.

Forberedende arbeid i påvente av formell bevilgning fra Stortinget
Arbeidene som starter nå i oktober er tilrettelegging for byggingen av Tangenvika bru. Arbeidsstart for selve brua kommer først når Bane NOR har fått formell investeringsbeslutning fra Stortinget.

Bane NOR bidrar med infrastruktur
Ved åpningen av dobbeltsporet overtar Hedmark fylkeskommune ansvaret for veien Bane NOR har bekostet til nye Tangen stasjon. Gang- og sykkelveien ved Tangen skole overtas på samme vilkår av Stange kommune.