Reguleringsplanen er sendt på høring

Bane NORs forslag til reguleringsplan for strekningen Sørli-Åkersvika er sammen med forslag til endringer fra Stange kommune sendt på høring. Fristen for tilbakemeldinger er 18. november 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

All dokumentasjon ligger tilgjengelig på Stange kommunes hjemmesider: 
https://www.stange.kommune.no/article47374-19648.html


Dobeltsporet mellom Sørli og Åkersvika gir

 • Flere togavganger
 • Kortere reisetid
 • Ny, moderne og mer funksjonell Stange stasjon
 • 20 krysningspunkter mellom Sørli og Åkersvika.
  De fordeler seg på:
  -  alle fylkes-, kommunale- og private veier
  -  landbruks-, vilt- og nærmiljø-krysninger
 • Tilbakeføring av 380 dekar dyrket mark. Totalt er det beslaglagt 442 dekar dyrket mark
  - benytter så lite dyrkbar mark som mulig etter at det er tatt hensyn til
    miljø- og støytiltak

 

Endringer fra kommunedelplanen 2016 til reguleringsplanen 2019 for miljøkulvert (-tunnel) ved Steinerskolen

Jernbanen er lagt lenger unna Steinerskolen, og det er redusert fra tre til to spor fra Åkersvika og sørover. Dette gjør at det blir mindre støy fra jernbanen forbi Steinerskolen. Se oppdaterte støykart i reguleringsplanen.

Bane NOR foreslår miljøkulvert (-tunnel) ved Steinerskolen (Tokstad) på 125 meter. Den ivaretar:

 • kryssingsmulighet utenom vekstsesong for gående, skole og barnehage mulighet for å etablere skiløyper
 • kjøremulighet for landbruksmaskiner
 • støyhensynet
  -  jernbanen ligger dypt i terrenget, noe som reduserer støy
  -  i støysammenheng betyr kulverten lite for skole, barnehage og
     boliger
  -  kulverten er ikke et støyskjermingstiltak. Den ivaretar hensynet til
     nærmiljøet

 

Invitasjon til folkemøte og åpne kontordager

Stange kommune og Bane NOR inviterer til folkemøte:

 • 23. oktober, kl. 1800-2000 i kommunestyresalen på Stange.

Det blir presentasjon av høringsforslaget med Stange kommunes forslag til endringer samt anledning til spørsmål og diskusjon.

Stange kommune og Bane NOR vil være tilstede med åpen kontordag i Grevskapet på biblioteket i Stange:

 • torsdag 24. oktober, kl. 1500 -1800
 • tirsdag 12. november, kl. 1500-1800

Du kan møte opp uten avtale og snakke med våre representanter.

 

Ta kontakt

Alle som ønsker å kontakte Bane NOR om reguleringsplanen er velkomne til det når som helst i høringsperioden. Følg også med på Facebook: https://www.facebook.com/banenorstange

Uttalelser til planforslaget kan sendes til:
Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
E-post: post@stange.kommune.no
eller via kommunens Plandialog 

Frist: 18. november 2019