Milepæl for jernbane gjennom Stange

Planleggingen av dobbeltsporet nordover fra Oslo fortsetter med uforminsket styrke. Når ny jernbane til Åkersvika etter planen står ferdig i 2026, vil de reisende i Innlandet oppleve et helt nytt transporttilbud.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser hvordan Bane NOR ser for seg den planlagte stasjonen som skal bygges i Stange.

Byggestart 2021/22
Bane NOR har oversendt forslag til detaljregulering av strekningen Sørli-Åkersvika for behandling i Stange kommune. Dette betyr at Bane NOR holder framdriftsplanen med tanke på byggestart ved årsskiftet 2021/22, og planlagt ferdigstillelse i 2026. Etter ferdigstillelse planlegges det for en dobling av frekvensen med to tog i timen hver vei, til og fra Oslo. I tillegg bygges det for hastigheter opp mot 250 km/t. Dette vil gi betydelig kortere reisetid, og totalt sett et helt nytt togtilbud for de reisende.  I forhold til raskeste tog vil reisetiden mellom Stange og Oslo bli ti minutter kortere enn i dag. Turen vil da ta 54 minutter.

- Jeg er fornøyd med at prosjektteamet har overholdt fremdriften, og at en viktig milepæl i arbeidet er nådd, sier prosjektsjef Geir Kvillum.

Mer jernbane for pengene
Forslaget som nå er oversendt tar hensyn til forventningene som stilles i Nasjonal Transportplan 2018-29 om «mer jernbane for pengene». Bane NOR legger derfor til rette for flere avganger, og kortere reisetid på strekningen mellom Hamar og Oslo, men har samtidig fokus på å identifisere kostnadsreduserende tiltak for prosjektet Sørli - Åkersvika. Dette har medført at lengden på miljøkulvert ved Steinerskolen er redusert sammenlignet med kommunedelplan. Bane NOR mener likevel kulverten som er i reguleringsplanen ivaretar nærmiljøet ved Steinerskolen med hensyn til kryssing av spor, landskapshensyn og støy.

Nytt knutepunkt i Stangebyen
Planen legger opp til oppgradering, og modernisering av Stange stasjon. Bane NOR kommer til å bygge et godt og praktisk knutepunkt for de reisende, og befolkningen i Stangebyen. En viktig forutsetning for å øke antall tog på strekningen er at stasjonen utvides fra to til tre spor, noe som også vil få betydning for utforming av stasjonen med tilhørende arealer. Konseptet som legges til grunn for stasjonen bygger på bevegelse til fots og på sykkel, samt å gjøre bytte mellom transportmidler raskt og effektivt. Stasjonen vil utformes med to reisetorg for bedre tilgjengelighet mellom ulike transportmidler. Reisetorget på vestsiden vil ha et mer urbant preg med korte avstander til kollektivtilbud. Østsiden får et grønnere preg i overgangen mot boligområdene med rom for opphold.

Pilotprosjekt med tanke på landbruk
Nytt dobbeltspor Sørli – Hamar – Brumunddal er utpekt til Bane NORs pilotprosjekt for kompensasjon av tapt jordbruksareal. Bane NOR har hatt ekstra fokus på å kompensere for tap av dyrka mark. Foreløpige anslag viser at utbyggingen vil medføre omdisponering av ca. 400 dekar fulldyrka jord.  

Planen inneholder forslag om å kompensere for tapt jordbruksareal, og tilbakeføring av deler av eksisterende jernbanespor, i alt 95 dekar til dyrka mark. Videre er det foreslått oppdyrking av 250 dekar i masseutfyllingsområde på Nesten/Skjerden.