Ny studie om kompensasjon

Bane NOR har fått utarbeidet en mulighetsstudie som gjelder kompensasjon landbruk. Mer konkret for planlegging av dobbeltspor gjennom Stange.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De politiske målsettingene knyttet til sikring av jordressursene er styrket de senere årene. Et av hovedmålene under planlegging av InterCity er å unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder.
På InterCity-strekningen Sørli-Åkersvika vil det være vanskelig å unngå at nytt dobbeltspor berører jordbruksarealer.

I tråd med føringene i kommunedelplanen
Vedlagte studie viser at det er mer tilgjengelig arealer for plassering av jordmasser og oppdyrking, enn hva det er estimert at ny jernbanetrasé vil legge beslag på av jordbruksarealer. Det vurderes dermed som mulig å kompensere tap av jordbruksarealer i tråd med føringene i kommunedelplanen.

Studien viser at det vil være mulig å gjennomføre kompensasjonstiltak knyttet til de fleste berørte landbrukseiendommene, særlig ved å tilbakeføre eksisterende jernbanetrasé til jordbruksformål.