Bane NOR fremmer innsigelser

Stange kommune har foreslått alternative løsninger til Bane NORs reguleringsplan for strekningen Sørli-Åkersvika. Bane NOR fremmer innsigelser til forslag fra kommunen som blant annet vil øke prosjektets kostnader uten å gi gevinst for togkundene. 

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fylkesmannen i Innlandet har ansvaret for å samordne og sende inn alle statlige innsigelser til reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika. Dette er bakgrunnen for at Bane NOR nå har oversendt sitt høringssvar til Stange kommunes alternative planforslag til Fylkesmannen.

De største konsekvensene for Bane NOR med Stange kommunes alternative planforslag er:

  • At kommunen ikke tillater endringer i grunnvannsnivået.
    Det er ikke mulig å love at det ikke kan skje endringer i grunnvannsnivået i en slik utbygging, men det blir gjort jevnlige målinger for å kontrollere nivået og iverksette eventuelle nødvendige tiltak
  • Rekkefølgebestemmelser for krysninger som ikke er en del av jernbanetiltakene og derfor bør inngå i kommunens egen utviklingsplan og bekostes av kommunen
  • Kulvert/tunnel på 300 meter ved Steinerskolen


I tillegg trekker Bane NOR også frem andre forhold knyttet til kommunens alternative forslag i sitt høringssvar.

Bakgrunnen for at Bane NOR fremmer innsigelser på flere områder er at selskapet skal ivareta utbyggingen av nytt dobbeltspor gjennom Stange kommune på en måte som svarer på oppdraget fra Jernbanedirektoratet.

-  Dette betyr blant annet at vi skal få mest mulig jernbane for pengene og at publikum får et best mulig togtilbud, sier Geir H Kvillum, som er prosjektsjef på strekningen Sørli-Åkersvika.

Han legger til at Bane NORs oppgave er å utføre utbyggingsarbeider som er knyttet til selve jernbaneutbyggingen. Infrastrukturtiltak som kommunen ønsker å gjøre parallelt med jernbaneutbyggingen, for å legge til rette for boligutbygging og næringsutvikling, er ikke Bane NORs oppgave.