Varsler oppstart regulering for Sørli-Åkersvika

Bane NOR varsler oppstart av detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor fra Sørli til Åkersvika i Stange kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen Sørli-Åkersvika. Dette er også kunngjort i Stangeavisa og Hamar arbeiderblad med vedlagte annonse torsdag 8. februar 2018. 

Detaljreguleringsplanen er en oppfølging av vedtatt kommunedelplan for InterCity Dovrebanen, Sørli-Brumunddal. Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange kommune 15.12.2016.

Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som forutsetter et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer.

Beskrivelse av tiltaket
Varslingsområdet tilsvarer planområdet i vedtatt kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika i Stange kommune, med noen justeringer. Kartutsnitt ligger nederst i denne saken. 

I detaljreguleringsplanarbeidet vil plassering og utforming av jernbaneanlegget med tilhørende funksjoner bli optimalisert. Reguleringsplanen vil fastsette endelig løsning for tiltaket og gi grunnlag for grunnerverv. Videre vil reguleringsplanen avklare nødvendige forhold som adkomster og vegløsninger, over- og underganger, konstruksjoner m.m. Planen vil fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak.

I følge gjeldende framdriftsplan vil forslaget til reguleringsplan bli lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2019. Det forventes vedtak av planen ved utgangen av 2019.

Innsending av merknader
Plankart, vedtatt kommunedelplan og utførte utredninger ligger her i saken og plan- og dokumentarkivet for Sørli-Åkersvika på Banenor.no, og på nettsiden til Stange kommune.

Spørsmål?
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bane NOR ved Sverre Setvik, tlf. 922 87 758 og epost sesv@banenor.no

Hvor og når sender jeg innspill?
Skriftlige innspill sendes til Bane NOR: postmottak@banenor.no
Merk innspillene med «Sørli – Åkersvika, høringsuttalelser til oppstart reguleringsplan, saksnr. 201801053»
Frist for innsendelse av merknader er 23. mars 2018.

Informasjonsmøte på Stange
Det avholdes et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart i kommunestyresalen i Stange rådhus torsdag 15.02.2018 fra klokken 18:00-20:00.