Varsel om utvidelse av plangrense langs Kristian Fjelds gate i Stange

Bane NOR varsler om utvidelse av plangrensa langs Kristian Fjelds gate for detaljreguleringsplan for Nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika i Stange kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR varslet i brev av 07.02.18 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika, jf. Plan- og bygningsloven § 12-8.
I tillegg ble det pr. brev og annonse 08.11.2018 varslet utvidelse av plangrensa på tretten ulike steder.

Videre arbeid med Stange stasjon/knutepunkt har medført et ytterligere behov for å utvide plangrensa, denne gangen ved Kristian Fjelds gate på østsiden av jernbanen.
Dette varsles det også om i kunngjøringsannonser i Stangeavisa og Hamar arbeiderblad torsdag 20. desember.
Det skal vurderes ny adkomst til boligene langs Kristian Fjelds gate (på østsiden av jernbanen), ved at gata stenges mot Ljøstadvegen og får ny avkjørsel fra ny veg til jernbanestasjonen i sør. Se kart over ny varslingsgrense

For ytterligere informasjon om endringen av plangrense se også Stange kommunes nettside Plandialog.

Innspill 
Eventuelle innspill til utvidelse av varslingsområde sendes til:

Postmottak@banenor.no eller Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar 

Merk innspillene med «Sørli – Åkersvika, høringsuttalelser utvidet varslingsgrense, saksnr.201801053» » 

Frist for innsendelse av merknader er 28.01.2019.


Spørsmål om prosjektet
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planleggingsleder i Bane NOR: Sverre Setvik, tlf.92287758, epost: sesv@banenor.no