Varsel om utvidelse av plangrense i Stange

Bane NOR varsler om utvidelse av plangrensa for detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor fra Sørli til Åkersvika i Stange kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR varslet i brev av 07.02.18 om oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika, jf. Plan- og bygningsloven § 12-8.

Arbeidet med detaljplanlegging og optimalisering av tiltaket har gjennom sommer/høst 2018 ledet til et behov for noe justering av varslingsgrensen. Varslingsgrensen avgrenser området det er behov for å vurdere i forbindelse med planlegging av dobbeltspor med tilhørende tiltak og anleggsområder.

For ytterligere informasjon om endringen av plangrensen, se også Stange kommunes Plandialog på nett

Endringen av plangrensen er også varslet i kunngjøringsannonser i Stangeavisa og Hamar arbeideblad torsdag 8. oktober 2018. 

Innspill og frist
Eventuelle innspill til utvidelse av varslingsområde sendes til
postmottak@banenor.no eller til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar

Merk innspillene med «Sørli – Åkersvika, høringsuttalelser utvidet varslingsgrense, saksnr. 201801053» 

Frist for innsendelse av merknader er 10.12.2018.

Spørsmål om prosjektet
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planleggingsleder i Bane NOR: Sverre Setvik, tlf.922 87 758, epost: sesv@banenor.no

Vedlegg: