Varsel om mindre endringer i reguleringsplanen for Kleverud-Sørli

Bane NOR varsler herved at reguleringsplanen for Kleverud-Sørli er tenkt endret for ni mindre områder langs det planlagte dobbeltsporet fra Helset og nordover mot Sørli. Frist for innsending av merknader er 25. mai.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Varselet har PlanID 303, jf. Plan og bygningslovens § 12-14.

I medhold av §§ 12-8 og 12-14 i Plan- og bygningsloven (PBL), varsles det herved at overnevnte reguleringsplan er tenkt endret for ni mindre områder langs planlagt dobbeltspor fra Helset og nordover mot Sørli.

Hensikten med planarbeidet er å kunne etablere driftsveger for flere kjøreatkomster til planlagt nytt dobbeltspor og snøopplag ved P-plass på nye Tangen stasjon. I samråd med Stange kommune er det vurdert at dette er planendringer som «… ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder», jf. PBL § 12-14.

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader til planforslagene vil de behandles på administrativt nivå i kommunen i henhold til PBL § 12-14. Dersom det kommer vesentlige merknader vil planendringene behandles som ordinære plansaker. Dette er da et varsel om oppstart av planarbeid jf. PBL § 12-8.

Planendringene innebærer:

  • En justering av jernbaneformålsgrensen for å anlegge driftsveger fra Stensrudkroken, Nerlivegen, Kjellsvea, Pilegrimsleden, Tangen stasjon og undergang Helset.
  • En mindre utvidelse av planlagt P-anlegg på Tangen stasjon for å få plass til snøopplag og å få bedre tilpassing til terrenget.
  • En utvidelse for midlertidig anleggsbelte for etablering av rensedammer ved Mosebekken til bruk i anleggsfasen.

Send merknader før 25. mai
Merknader til planarbeidet sendes til erik.sivertsen@asplanviak.no eller Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika innen 25.mai 2018.

Spørsmål om endringen
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn J. Sørum i BaneNOR på tlf. 472 72 400 eller Erik Sivertsen, Asplan Viak AS på tlf. 911 688 38.

Se nærmere beskrivelse av hva planforslaget innebærer i trykt vedlegg. Se også plandialog på Stange kommunes nettsider

Se også:

- Annonse som stod på trykk i Stangeavisa og HA torsdag 26. april

- Brev til berørte grunneiere