Varsel om endring i reguleringsplan

Bane NOR varsler herved oppstart av planarbeid og endring av reguleringsplan for E6 fra Akershus grense til Labbdalen og for Dovrebanen fra Akershus grense til Espa.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I medhold av §§ 12-8 og 12-14 i Plan- og bygningsloven (PBL), varsles det herved at overnevnte reguleringsplan, med Plan-ID 242, er tenkt endret for områder syd for Hestnestunnelen. Hensikten med planarbeidet er å kunne etablere en driftsveg for kjøreatkomst til vestsiden av planlagt nytt dobbeltspor.

I samråd med Stange kommune er det vurdert at dette er planendringer som «… ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder», jf. PBL § 12-14.

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader til planforslaget vil den behandles på administrativt nivå i kommunen i henhold til PBLs § 12-14.

Dersom det kommer vesentlige merknader vil planendringen behandles som en ordinær plansak.

Dette er da et varsel om oppstart av planarbeid jf. PBL § 12-8.

Planendringen innebærer:
• En justering av jernbaneformålsgrensen for å anlegge driftsveg.
• At en del av turvegen (Mjøstråkk) kan brukes av servicebiler for BaneNOR.
• Økt areal til fritidsbebyggelse nord for turvegen.

Merknader til planarbeidet:
Merknader sendes til erik.sivertsen@asplanviak.no eller Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika innen 12.april 2018.

Spørsmål?
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn J. Sørum i BaneNOR på tlf. 472 72 400 eller Erik Sivertsen, Asplan Viak AS på tlf. 911 688 38.

Se nærmere beskrivelse av hva planforslaget innebærer her
De som er berørt informeres per brev. Reguleringsendringen varsles også i en annonse som står på trykk i Stangeavisa og Hamar arbeiderblad torsdag 8. mars 2018. 
Informasjon ligger også på plandialog på Stange kommunes nettsider