Samhandler om å utvikle knutepunktet Stange

Stange opplever stor vekst i antall innbyggere og antall arbeidsplasser, samtidig som planleggingen av nytt dobbeltspor og oppgradering av Stange stasjon pågår for fullt. For å koordinere de ulike interessene har Bane NOR invitert til en felles planprosess.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I forbindelse med oppstartsmøtet dro gruppa på befaring, blant annet for å se på mulige løsninger ved Stange stasjon.

Utviklingen av byen og sentrumsområdet som knutepunkt krever at alle de involverte samarbeider med hverandre. Planprosessen er i startfasen og nylig ble det avholdt et oppstartsmøte for knutepunktsutviklingen i rådhuset på Stange. Her deltok Statens vegvesen, Stange kommune, Hedmark Fylkeskommune, Hedmark Trafikk og Bane NOR.

– Vi er mange aktører med ulike behov, men alle ønsker å utvikle Stange til det beste for byens fremtid, med å legge til rette for en god hverdag for flere innbyggere og flere arbeidsplasser. Det er stor vilje i Stange, sier Nanette Forsmo Hvistendahl, landskapsarkitekt i Bane NOR Intercity.

Målet med samarbeidet i Stange sentrum er å finne gode løsninger for byutvikling og infrastruktur i området rundt Stange togstasjon. Stange stasjon er en del av det nye dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli og videre til Åkersvika, som etter planen skal stå ferdig i 2026.
Bane NOR varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet for Sørli-Åkersvika i februar i år

I tillegg til å koordinere de offentlige planinteressene framover blir det også egne samarbeidsmøter for grunneierne i nærområdet og medvirkningsmøter for andre berørte parter.