Stange på vei mot reguleringsplan

Planlegging av dobbeltspor gjennom Stange er i rute. Neste fase er arbeidet med reguleringsplan, som er ventet å ta ca. to år.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016, noe som medfører at man har bestemt korridoren for dobbeltsporet på Dovrebanen gjennom Stange. Den vedtatte korridoren er ganske bred, og man skal i neste fase (reguleringsplan) se på hvor dobbeltsporet skal plasseres mer nøyaktig i terrenget. I reguleringsplanarbeidet skal man utrede og belyse konsekvenser for blant annet nærmiljø, bebyggelse og trafikk og finne gode løsninger. I denne fasen avklares også areal til anleggsområde i byggeperioden. Etter denne fasen går man over i byggefasen.

Grunneiere får varsel
Hvilke eiendommer som blir berørt av dobbeltsporet er i ikke avklart, dette blir klart i reguleringsplanen. På grunnlag av vedtatt reguleringsplan vil Bane NOR deretter innløse eiendommer som berøres av utbyggingen. Grunneiere innenfor planområdet får varsel om oppstart av arbeidet med reguleringsplanen når denne fasen settes i gang.  Det vil da bli muligheter for innspill og kommentarer/spørsmål.

Forberedende arbeider
Selv om den formelle oppstarten av reguleringsplanen ikke starter nå, er Bane NOR i gang med forberedende arbeider til reguleringsplanen. Bane NOR legger her opp til god kommunikasjon med grunneiere om arbeidene som omfatter arkeologiske registeringer, grunnundersøkelser, registrering av VA-anlegg med mer. Registreringen skal sammen med lokalkunnskap fra grunneiere gi viktig grunnlagsinformasjon for å finne gode løsninger for dobbeltsporet.

Lenker

* Informasjon til grunneiere.

Vedtak om kommunedelplanen i Stange kommunestyre av 15. desember 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak om etterbruk.

Lenke til plankartet.