Forberedende arbeider på Tangen avlyses

De forberedende arbeidene på Tangen med tilkomstveg til Tangenvika bru avlyses, grunnet manglende finansiering i forslaget til statsbudsjett for 2018. Planleggingen av prosjektet fortsetter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De forberedende arbeidene for tilkomstvegen til Tangenvika bru og gangbru over Vikselva skulle gå i gang i høst, men på bakgrunn av usikkerheten som har oppstått er arbeidene og konkurransen avlyst, og tilbyderne er informert. Investeringsbeslutningen for byggestart for det nye dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli utsettes.

Forslaget til statsbudsjett for 2018 ble presentert torsdag 12. oktober. Bane NOR har ikke fått finansiering eller oppstartbeslutning for Kleverud-Sørli. Gitt rammene i budsjettet mener Bane NOR at det totalt sett er hensiktsmessig å utsette utbyggingsprosjektet.
I Samferdselsdepartementets proposisjon til Stortinget står det at det er behov for å se strekningen Kleverud-Sørli i sammenheng med planleggingsarbeidet for strekningen Sørli-Åkersvika.

– Vi vet ikke på nåværende tidspunkt når forberedende arbeider og byggestart for dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli kan gå i gang. Planleggingen av dobbeltsporet i Stange fortsetter. Vi vil nå jobbe for å få klarhet i hva utsettelsene har å si for prosjektet og omgivelsene en periode framover. De som berøres av utsettelsen kontaktes av prosjektet, sier prosjektdirektør for utbygging øst i Bane NOR, Erik Pascal Johansen.

Hogst og kulvert på Kleverud
De allerede inngåtte kontraktene for ny undergang, kulvert, under jernbanen på Kleverud og skoghogst på Tangen gjennomføres som planlagt. Kulverten på Kleverud kommer på plass i april 2018. Kontrakt for avskogingen ble nylig inngått med Mjøsen Skog SA og disse arbeidene er planlagt å starte i høst.