Statusmøte på Hamar

Jernbaneverket orienterte kommunestyret i Hamar om planleggingsarbeidet med dobbeltspor gjennom Hamar. Etter siling av én trasé, skal Jernbaneverket gjennomføre full konsekvensutredning på gjenværende fire traséer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingsleder for InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal, Sverre Setvik, orienterte kommunestyret 17. februar om status i planarbeidet. Én av traséene i korridor 1, den såkalte dagløsningen (1b) er silt bort.

- Vi ser at denne traséen er spesielt krevende å bygge fordi det å bygge dagløsning på en lang strekning gjennom tett by er komplisert. Det er spesielt krevende fordi dagløsningen gjennom Hamar Vest innebærer bygging nært eksisterende spor samtidig som togene skal gå på eksisterende bane, sier Sverre Setvik. 

Bildetekst: Jernbaneverket gjennomfører full konsekvensutredning på fire gjenværende traséer.

Full konsekvensutredning
Jernbaneverket skal konsekvensutrede fire traséer. Det er to alternativer over Hamarbukta i korridor 1, ett alternativ med to forskjellige stasjonsplasseringer i korridor 2 og ett alternativ i korridor 3. Konsekvensutredningene blir gjennomført for å tydeliggjøre fordelene og ulempene med de forskjellige traséene. 1. juni skal kommunene Stange, Hamar og Ringsaker få overlevert kommunedelplan med valg av endelig trasékorridor.

- Det er en stram framdrift, men vi jobber hardt for å gjøre vår del av jobben som er å levere en god og gjennomarbeidet plan 1. juni. Vår jobb er å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag, og det skal vi klare, sier Setvik.

Kommunestyret fikk i tillegg til statusrapporten også en innføring i hva en konsekvensutredning inneholder. Jernbaneverkets rådgivere redegjorde for både såkalte prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser i en slik utredning. Jernbaneverket vil nå jobbe videre med likeverdig behandling av korridorene gjennom konsekvensutredning og tekniske planer.

Framdrift
1. juni: Oversendelse og offentliggjøring av Jernbaneverkets anbefaling.
Juni: Politisk behandling i de tre kommunene.
1. juli – 15. september: Høring.
15. september – 1. november: Merknadsbehandling.
November: Oversendelse av Jernbaneverkets anbefaling for vedtak.
Desember: Vedtak i de tre kommunene.