Revidert plan for Stange

Jernbaneverket foreslår å bygge en miljøkulvert ved Steinerskolen for å ivareta mange hensyn. Det er en av to endringer i den reviderte planen for kommunen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket sender i dag over revidert plan til kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Den reviderte planen er resultatet av Jernbaneverkets behandling av alle høringsuttalelsene som har kommet inn. Jernbaneverket har fått inn 53 høringsuttalelser for Stange og 14 felles merknader for alle kommunene

I Stange har Jernbaneverket valgt å imøtekomme ønskene fra nærmiljøet rundt Steinerskolen om en kulvert.

– Vi har lyttet til ønskene fra Steinerskolen og andre i nærmiljøet. Vi har stor forståelse for deres ønske om en kulvert for å redusere støy og ivareta sikkerheten for barn og unge. Det er viktig for dem å opprettholde det gode læringsmiljøet i området. Derfor har vi valgt å imøtekomme deres ønsker, sier planleggingssjef Lars Eide i Jernbaneverket.

Kulvert ved Steinerskolen
Jernbaneverket har vurdert både en kulvert på 100 meter og en kulvert på 300 meter. Konklusjonen er at for å få tilstrekkelig nytte av den må lengden være 300 meter. Da vil kulverten oppfylle en rekke behov, i tillegg til å ivareta sikkerheten for barn og unge.

En kulvert vil knytte jordbruksarealene på begge sidene av sporet sammen, slik at jordbrukslandskapet som helhet blir opprettholdt. Om vinteren når det ikke dyrkes noe, kan man krysse over kulverten på ski eller til fots. Det vil også fungere som en viltpassasje for rådyr og andre smådyr som vil bli ledet over kulverten via viltgjerder. 

Jernbaneverket har ivaretatt området Sandvika-Bekkelaget ved å tilby to kulverter tilsammen.

Redder Brenneribekken
Jernbaneverket vil endre stigningen på jernbanelinjen fra 12,5 promille til 14,2 promille på strekningen Åkersvika–Ottestad.

– Brenneribekken krysser jernbanen på to steder. Vi ønsker å unngå en massiv omlegging av bekken og store beslag av landbruksarealer. Ved å få en noe brattere stigning kan bekken gå under jernbanen i sitt naturlige løp, sier planleggingssjef Lars Eide i Jernbaneverket.

I tillegg til at Brenneribekken reddes, vil en annen positiv effekt være at mindre masse må flyttes fordi banen ligge noe høyere i terrenget, spesielt etter Gubberudveien. Med dette forslaget vil ca. 110 dekar mindre dyrket mark bli beslaglagt.