Jernbaneverket registrerer gårder i Stange, Hamar og Ringsaker

I samarbeid med de lokale landbrukskontorene og bonde- og grunneierlag registrerer Jernbaneverket nå gårder i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket kartlegger i sommer gårder i utredningskorridorene for nytt dobbeltspor for Dovrebanen. Foto: Anette B. Rudi/RambøllInitiativet til registreringen kom fra blant annet Hedmarken landbrukskontor.

- Formålet med undersøkelsene er å få kartlagt og samlet inn mest mulig kunnskap om de områdene hvor vi planlegger nytt dobbeltspor. Informasjonen skal brukes i den videre planleggingen, forteller planleggingsleder Harald Monsen i Jernbaneverket.

Finne gode løsninger
Opplegget for registreringen har blitt til i samarbeid mellom Jernbaneverket, Rambøll-Sweco, Bioforsk, Hedmarken landbrukskontor, Ringsaker landbrukskontor, Stange og Ottestad grunneierlag og Furnes bondelag.

- Vi vet at vi kommer til å berøre en del landbrukseiendommer og synes gårdsregistrering var en veldig god idé. Med registreringene kommer vi tidlig i dialog med de som kan bli berørt av den nye jernbanelinjen.

Gjennom registreringen skal Jernbaneverket kartlegge både utfordringer og muligheter som det nye dobbeltsporet kan gi.

- Det er viktig at vi får en god oversikt over alle negative og positive konsekvenser av dobbeltsporet. Hva betyr for eksempel en utbygging for utnyttelsen av arealer på begge sider av sporet og hvordan kan vi løse slike utfordringer? Vi håper også vi kan finne en del vinn-vinn-løsninger for plassering av massedeponier, anleggsveier og driftsveier. Kanskje kan vi løse et fremtidig behov for både jernbanen og grunneier, sier Monsen.

Frivillig tilbud
Registreringen er et frivillig tilbud til berørte gårdeiere innenfor utredningskorridorene. Per dags dato er det sendt brev til 32 gårdeiere og 22 har takket ja til tilbudet. Hver gårdeier får et skjema med spørsmål om blant annet gårdsdrift, naturmangfold, kulturminner og fremtidig anleggsvirksomhet. Gårdseieren blir intervjuet på bakgrunn av spørreskjemaet, deretter er det en felles befaring av området. Spørreskjemaet som er sendt ut ligger til høyre på denne siden.

Bruker GIS-app i registreringene
Det er rådgiver Rambøll-Sweco som gjør registreringene på vegne av Jernbaneverket. Under registreringen benyttes det en GIS-applikasjon, som gir intervjuerne mulighet for å kartfeste objekter, bilder og tekstinformasjon ved hjelp av en iPad. Informasjonen fra befaringene og intervjuene blir på den måten lagret direkte i et digitalt kart når man er på stedet, og kan enkelt benyttes videre som bakgrunnsinformasjon i den kommende planleggingen .

- Vi har allerede fått inn verdifull informasjon om driften av gårdsbrukene, bl.a. hensyn som må tas ved prosjektering av nye driftsunderganger.  Det har også kommet frem informasjon om kulturminner og biologisk mangfold, og informasjonen om slike lokale forhold blir viktig å ha med når vi skal vekte fordeler og ulemper mot hverandre før vi til slutt anbefaler en trasékorridor for det nye dobbeltsporet, sier Monsen.

Informasjonen som nå innhentes vil også tas med videre til de neste planfasene.