Jernbaneverket svarer Hamars ordfører

I denne kronikken i Hamar Arbeiderblad 10. juni svarer InterCity-direktør Anne Siri Haugen på beskyldninger om avtalebrudd.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, beskylder Jernbaneverket for avtalebrudd i en kronikk 8. juni. Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen.

Når Jernbaneverket planlegger dobbeltspor og stasjoner er det plan- og bygningsloven som er rammen, og planprogrammet som er avtalen med kommunen. Planprogrammet ble vedtatt i de tre kommunene i juni 2015. I planprogrammet beskrives hva som skal utredes, hvordan vi skal utrede, og hvordan medvirkningen skal foregå. Denne oppskriften har Jernbaneverket fulgt.

Hamar kommune har bedt om at Jernbaneverket er tydelige på hva vi anbefaler og ikke. Jernbaneverket mottok i april et brev fra formannskapet i Hamar kommune. I brevet står det blant annet: «I oversendelsen ber vi om at Jernbaneverket presiserer tydelig hvilket eller hvilke planforslag som anbefales, evnt. hvilke som frarådes. I oversendelsen bør det også presiseres hvilke alternativ Jernbaneverket vil fremme innsigelse mot».

I vårt svar bekreftet vi, slik vi har sagt siden planoppstart, at vi ved oversendelse av forslag til kommunedelplan (1. juni) kom til å gi en tydelig anbefaling. I alle våre kommunedelplanprosesser sorteres alternativene i tre  kategorier: Anbefaler, anbefaler ikke og fraråder. Videre skrev vi at dersom kommunen vedtar å legge frarådede alternativ ut på høring, vil vi bruke et av de virkemidlene vi har, med innsigelse som det mest sannsynlige. Jernbaneverket har ikke brutt noen avtale med Hamar kommune.

Som fagmyndighet har Jernbaneverket ansvar for at løsningen som blir valgt er jernbaneteknisk og funksjonelt god, og i tråd med overordnede retningslinjer og føringer. Vi har utredet tre forskjellige korridorer og fått mange svar gjennom utredningsarbeidet.  Korridor 2 (midt) og 3 (øst) møter ikke krav og føringer like godt som korridor 1, av forskjellige grunner som det er ikke plass til å gå inn i her, det er en totalvurdering som ligger til grunn for vår anbefaling. At vi plasserer alternativene i de forskjellige kategoriene nevnt ovenfor, er vår måte å være tydelig og forutsigbar på.

Flere har reagert, både positivt og negativt, på at Jernbaneverket er opptatt av byutvikling. Vår oppgave er å planlegge og bygge moderne jernbaneanlegg, i tråd med de føringer og retningslinjer Stortinget, regjeringen og departementet har gitt oss. Disse føringene handler blant annet om at de investeringene samfunnet gjør skal gi høyest mulig nytte, i form av mange passasjerer. For å øke passasjergrunnlaget er sentral stasjonslokalisering og god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende viktig. Byutviklingen er derfor viktig for passasjergrunnlaget, og stasjonslokaliseringen er viktig for byutviklingen.

Jernbaneverket er, sammen med en rekke andre aktører, der kommunen er den viktigste, pålagt et ansvar for å sørge for god knutepunktutvikling. Nasjonal transportplan 2014-2023 trekker frem nettopp knutepunktutvikling som et verktøy for å gjøre kollektivtransport så attraktivt at de reisende velger tog fremfor bil. Det er en ønsket utvikling som gjelder hele InterCity-området, og derfor er byutvikling og knutepunktutvikling noe av det viktigste vi legger til rette for.  

Innlegget 8. juni inneholder også en rekke faktafeil om høyder og bredder på kulvert og bro. For eksempel er det slik at med kulvertløsningen vil tilgjengeligheten mellom byen og Koigen bli langt bedre enn i dag, og friområdene vil bli større. Vi kan utvide friområdet østover med en fylling på utsiden av kulverten. Da vil Koigen og strandområdet bli omtrent dobbelt så stort som i dag. I tillegg kan utfyllingen i Hamarbukta benyttes til både byutvikling og rekreasjon. Bebyggelse med høy utnyttelsesgrad, tilsvarende den planlagte utbyggingen på godsområdet, er begrenset til øst for Kirkegata-aksen. Vest for denne aksen kan det anlegges en ny park som binder sentrum og Mjøsa sammen.

Jernbaneverket mener at anbefalingen, i tillegg til et drastisk bedret transporttilbud for fremtidige generasjoner i hele regionen, vil gi både gode rekreasjonsmuligheter og vekstmuligheter for Hamar by.