Informasjon til mulig berørte grunneiere

Jernbaneverket har sendt ut brev til grunneiere som ligger innenfor en foreslått båndleggingssone. Her kan du lese om hva en mulig båndlegging betyr for eiendommen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket har tilsammen sendt ut 1170 brev på strekningen Sørli-Brumunddal, fordelt på 625 på Hamar, 250 i Ringsaker og 295 i Stange.

Brevet er sendt ut til de som ligger innenfor den foreslåtte båndleggingssonen. Det betyr kun potensielt berørte grunneiere siden forslaget til korridor fra Sørli til Brumunddal ikke er vedtatt, og heller ikke er sendt på høring (det er det kommunene som gjør ved behandling av saken i juni). Informasjonen i brevet handler om det stadiet Jernbaneverket er på i prosessen nå. Hensikten med brevet er å gi informasjon til folk på et tidlig stadium slik at de vet at eiendommen er foreslått båndlagt og hva det innebærer, og å informere om den videre prosessen. I brevet står det også beskrevet tidspunkt og steder de kan henvende seg for videre informasjon.

Hva brevet betyr
For de som har mottatt brevet betyr det at de bor eller eier eiendommer innenfor et område som kan bli berørt av fremtidig jernbanebygging, og at området blir foreslått båndlagt. Dette er et første varslingsbrev. Det betyr ikke at alle som får brevet kommer til å bli berørte, men at de kan bli det. Noen vil bli sterkt berørt, mens andre trolig ikke vil bli berørt i det hele tatt. Det er alt for tidlig å si konkret i hvilket omfang de forskjellige vil bli berørt, både fordi forslaget til korridor ikke er vedtatt, og fordi man uansett ikke vet det nøyaktig før man begynner planleggingen i detalj i neste fase. Hvorvidt eiendommen faktisk blir berørt, vil bli avklart i neste fase som er reguleringsplan.

Hva båndleggingssone innebærer
Det er foreslått en såkalt båndleggingssone for fremtidig regulering. At en eiendom ligger helt eller delvis innenfor en båndleggingssone vil innebære visse begrensninger i muligheten for å gjennomføre byggearbeider som nybygg, tilbygg eller påbygg til eksisterende bygningsmasse. Ved en innsendelse av en byggesøknad til kommunen vil søknaden bli sendt videre til Jernbaneverket som vil uttale seg om det det søkes om vil være til hinder for jernbaneutbyggingen eller ikke. Kommunen avgjør søknaden, men Jernbaneverket får uttale seg.

Båndleggingens varighet
Hvorvidt det vil bli bruk for hele den arealet som Jernbaneverket foreslår å båndlegge vil bli avklart gjennom utarbeidelse av reguleringsplan i neste planfase. Det betyr at enkelte som har fått dette brevet nok vil få opphevet båndleggingen, mens for andre vil det gjelde i lang tid. Eiendommer som ligger der hvor det er avsatt plass til anleggsområde, deponier osv, vil bare bli midlertidlig båndlagt.

Jernbaneverket har foreslått en båndleggingssone, men først når endelige korridor er vedtatt, vil båndleggingen tre i kraft.

Informasjonsmøter
Jernbaneverket inviterer til folkemøter i de tre kommunene etter sommerferien, og vil da orientere om planforslagene i de respektive kommunene på følgende tidspunkter:

Hamar 25. august
Ringsaker 30. august
Stange 31. august

Det vil også bli avholdt åpne kontordager hvor du som berørt grunneier kan komme og stille spørsmål til Jernbaneverkets medarbeidere. Åpne kontordager vil bli gjennomført følgende dager:

Hamar 29. august
Ringsaker 6. september
Stange 7. september

Sted og klokkeslett for folkemøter og de åpne kontordagene vil bli annonsert ved utleggelse av kommunedelplanen på høring. Du vil finne informasjon på Jernbaneverket og kommunens nettsider