Åpne møter Sørli-Brumunddal

Jernbaneverket har denne måneden arrangert åpne møter i Ringsaker og Stange i forbindelse med høringsfasen om planprogrammet for dobbeltspor Sørli-Brumunddal. Tirsdag kveld denne uken var turen kommet til Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, planleggingslederne Harald Monsen og Sverre Setvik og prosjektdirektør Anne Siri Haugen var spente på innspillene fra de mange fremmøtte på møtet i Hamar.

Forslag til planprogram for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal er på offentlig høring i de tre kommunene Stange, Hamar og Ringsaker fram til 15. februar.

I planprogrammet gjøres en første siling av alternative trasekorridorer, slik at man vedtar å utrede et begrenset antall traseer videre.

 

Hamar:

Jernbaneverket har i Hamar etter tidligere utredninger foreslått å utrede videre det som kalles hovedalternativ 1 og 5.

På informasjonsmøtet tirsdag kveld ble det informert om de ulike alternativene og hvorfor H1 og H5 gir best måloppnåelse etter kravene Jernbaneverket har om å bygge en moderne og kapasitetssterk jernbane med sentral stasjonslokalisering og lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Det ble også forklart hvorfor de andre alternativene H6 (E6-nær trasé), sekkestasjon og H2 (tunnel under hele Hamar) ikke er foreslått videreført. Likevel ble det klart at disse alternativene har sine forkjempere og det var mange av de mer enn 150 fremmøtte som ville stille Jernbaneverket spørsmål, eller kom med apeller for “sine” alternativ.

Det ble kø blant de mange fremmøtte som ville stille Jernbaneverket spørsmål på informasjonsmøtet i Hamar. 

Stange:

I Stange ble informasjonsmøtet avholdt 12. januar på rådhuset i kommunen. De rundt 75 som hadde møtt opp var opptatt av forutsigbarhet i planprosessen.

- I Stange opplevde vi at folk var veldig opptatt av forutsigbarhet. De ønsket en rask planprosess med tidlig avklaring i forhold til hvem som ble berørt av beboere og jordbruk, forteller planleggingsleder Harald Monsen.

 

Ringsaker:

Møtet for Ringsaker 14. januar foregikk på kommunehuset i Brumunddal. Her var det stort oppmøte fra beboere på Jessnes.

- De som var fra Jessnes ønsker et alternativ til traseen som går gjennom dette området på grunn av nærheten til bolig og jordbruk, sier planleggingsleder Sverre Setvik. Rundt 40 personer deltok på dette møtet.

Særmøter for organisasjonene

Før de åpne møtene inviterte Jernbaneverket de lag og foreninger i kommunen som ønsket det til særmøter på formiddagen. I Hamar møtte Jernbaneverket Vang bondelag, Jernbanemuseet, Disen Hageby Vel, Briskebyen Vel, Aksjonsgruppa for jernbanefri strandsone og Naturvernforbundet.

Lars Mæhlum og Espen Langebraaten fra Naturvernforbundet var opptatt av å få dobbeltsporet jernbane på plass på strekningen Sørli-Brumunddal så fort som mulig.

- Vi er bekymret for at alle de alternativene som folk nå fremmer vil forsinke prosessen og mener man nå må forholde seg til de to alternativene som Jernbaneverket har fremmet. Ut over det har vi selvfølgelig særlig omtanke overfor naturreservatet i Åkersvika og hensynet til bevaring av dyrket mark, understreker naturvernerne.

 

Jernbaneverket hadde møte med lag og foreninger i de tre kommunene. Her med representanter fra Naturvernforbundet og Tone Wabakken fra Hamar kommune.

 

Politikerne vedtar

Tone Wabakken fra Hamar kommune er opptatt av å gjøre politikerne i stand til å ta et riktig valg når det gjelder trasealternativene.

- Det er viktig at politikerne får et godt grunnlag med grundig dokumentasjon på hvorfor enkelte traseer er foreslått videreført, og andre ikke, mener hun.

Det er politikerne i de tre kommunene Hamar, Ringsaker og Stange som skal vedta planprogrammet etter at høringsperioden er over og Jernbaneverket har tatt stilling til høringsuttalelsene.

- Vi er glade for at vi har kommet dit vi nå er i arbeidet. Vi står foran et veldig viktig arbeid fremover og ser frem til gode prosesser sammen med Jernbaneverket i dette arbeidet, sier ordfører i Hamar, Morten Aspeli.

Etter planen skal man høsten 2016 sitte igjen med en valgt trasé for dobbeltspor på hele strekningen Sørli – Brumunddal. Da kan arbeidet med reguleringsplan starte. Reguleringsplan er trinnet før byggestart i forhold til Plan og bygningsloven.

 

Gi innspill

Forslag til planprogram for Sørli-Brumunddal ligger ute frem til 15. februar. Alle interesserte kan sende skriftlige innspill og merknader til forslaget til planprogrammet som:

• skal avklare hvilke alternativer som skal være med inn i kommunedelplanprosessen

• beskrive hvilke tema som skal analyseres med hvilke metoder (slik at arbeidet med kommunedelplanen ender opp med ett anbefalt alternativ)

• hvordan medvirkningen skal være

Merknadene merkes: “InterCity-prosjektet høringsuttalelser planprogram Sørli – Brumunddal” Merknader sendes pr. post til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar. Eller pr. e-post til: postmottak@jbv.no

Frist for uttalelser er 15. februar 2015. Alle innspill gås gjennom ved merknadsbehandlingen av planprogrammet i mars 2015. Deretter sendes planprogrammet til kommunene for vedtak.

 

Planprosessen Sørli - Brumunddal

• Høring av planprogrammet 8.12.14 -15.2.15

• Merknadsbehandling av planprogrammet (mars 2015)

• Kommunene fastsetter planprogram (april 2015) Planprogrammet vil bestå av en felles del for de tre kommunene (Kap. A) og en særdel, dvs. en egen del for hver kommune (Kap. B)

• Kommunedelplanarbeid -Offentlig ettersyn (vår 2016) -Vedtak (høst 2016)

• Reguleringsplan: Oppstart 2016

Følg med her på våre nettsider www.jernbaneverket.no/intercity og kommunenes nettsider for mer informasjon.

 

Kontakt:

Spørsmål knyttet til forslaget til planprogram kan rettes til InterCity-prosjektet i Jernbaneverket: 

Planleggingsleder Sørli – Hamar v/ Harald Monsen, monhar@jbv.no, 918 11 628 Planleggingsleder Hamar – Lillehammer v/ Sverre N. Setvik, sesv@jbv.no, 922 87 758 Kommunikasjonsleder Ingunn Monstad, ingunn.monstad@jbv.no, 976 12 100

 

Kart over utredningskorridorene

Høringsutgave planprogram kommunedelplan dobbeltspor Sørli-Brumunddal