Starter med omfattende registreringer for å finne riktig trasé

Jernbaneverket har startet med omfattende registreringer av grunnforhold, miljø, kulturminner, landbruk og nærmiljø. Kunnskapen som samles inn skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flyfoto av dagens trasé inn mot Hamar. Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket

I høst kommer Jernbaneverket og deres rådgivere til å være godt synlige i utredningskorridorene for nytt dobbeltspor.

– Vi er i gang med en omfattende kartlegging av lokale forhold som kan være av betydning for valg av korridor for nytt dobbeltspor. For å få gjort de riktige vurderingene fremover er vi avhengige av at vi får bred kunnskap om grunnforhold, miljø, kulturminner og landbruk, forteller planleggingsleder Sverre Setvik.

Grunnundersøkelser på land, i vann og luft
I sommer har Jernbaneverket undersøkt grunnen med helikopter.

 – Helikopterskanningen har gitt oss en grov oversikt over grunnforholdene i et stort område. Nå skal vi i gang med grunnboringer og seismiske grunnundersøkelser. Denne type undersøkelser gir oss et mer detaljert bilde av hva som finnes i bakken, sier Setvik.

Samlet skal alle grunnundersøkelsene gi planleggerne solid kunnskap om hvor dypt det er til fjell, hva slags masser som finnes i grunnen og kvaliteten på disse.

Kontakter grunneiere
Jernbaneverket sender ut brev til grunneiere som blir berørt av registreringene og henter inn tillatelse før undersøkelsene gjøres.

- Undersøkelsene skal gjøres på en mest mulig skånsom måte. Vi kommer til å dra på besøk til flere av grunneierne. Da kan vi få informasjon om terreng, avlinger og andre lokale forhold og tilpasse oss slik at vi er til minst mulig ulempe, sier Setvik.

Går bredt til verks
Registreringene gjøres i alle utredningskorridorene, og i noen tilfeller også utenfor disse. Det trenger derfor ikke være sammenheng mellom stedet registreringene gjøres og den endelige plasseringen av dobbeltsporet, påpeker Setvik.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.

Fakta om registreringene

  • Jernbaneverket har gjort gårdsregistreringer i sommer. Registreringene er gjort i samarbeid med de lokale landbrukskontorene og bonde- og grunneierlag. Les mer her.
  • I sommer har grunnforholdene blitt kartlagt med helikopter. Se sak her.
  • Det er gjort noen grunnboringer i Stange og Åkersvika våren 2015. Les merher. I august/september fortsetter Jernbaneverket med grunnboringer og seismiske undersøkelser i Stange, Hamar og Ringsaker.
  • I høst skal det også gjøres registreringer i felt av naturmiljø, naturressurser, nærmiljø, kulturminner og landskap.
  • I tillegg skal Jernbaneverket gjøre arkeologiske registreringer i utredningskorridorene.