Plan- og dokumentarkiv

På denne siden finner du planer, utredninger og dokumenter for strekningen Sørli-Åkersvika.

Reguleringsplanen vedtatt 17. juni 2020
Stange kommunestyre vedtok enstemmig reguleringsplanen for strekningen Sørli-Åkersvika i sitt møte den 17. juni 2020.

Dette er de gjeldende dokumentene vedtatt 17. juni 2020:
Merknadsdokumentet
Plankart
Reguleringsbestemmelser vedtatt 17. juni 2020
Reguleringsplansbeskrivelse
Plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal
Oversendelsesbrev
Endringsforslag med bakgrunn i Planutvalgets vedtak 18.06.19
Notat om viltkrysninger
Miljøoppfølgingsplan 
ROS-analyse
Oversiktsplan
Støysonekart Sørli
Støysonekart Heggelund og Kløvstad
Støysonekart Guåker
Støysonekart Nesten og Kausvoll
Støysonekart Hol
Støysonekart Grøtholm
Støysonekart Stange
Støysonekart Østre Skjerden og Granheim 
Støysonekart Dangelbu 
Støysonekart Ottestad
Støysonekart Musli og Jemli
Støysonekart Hovin
Støysonekart Gunnerud og Nordstad
Støysonekart Gyrud og Steinerskolen 
Støysonekart Sandvika og Åkersvika

Dette er Bane NORs forslag til reguleringsplan som ble sendt på høring sammen med Stange kommunes alternative forslag i oktober 2019.

 

HISTORISK TILBAKEBLIKK

I overgangen mellom arbeidet med kommundelplan og reguleringsplan, ble strekningen Sørli-Brumunddal delt opp i Sørli-Åkersvika og Åkersvika-Brummundal.

Reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika ble avvist av Stange kommunestyre i juni 2019
Dokumentene som lå til behandling ligger i denne nyhetssaken.

Historikken som er beskrevet nedenfor gjelder arbeidet med kommunedelplanen for Sørli-Brumunddal.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om tilleggsutredning for Hamar
I svaret fra Bane NOR på forsommeren 2017 fremgår det blant annet at investeringskostnadene blir i samme størrelsesorden for øst og vest når nødvendige tiltak i korridor øst er innarbeidet. Videre at det er mulig å senke høyden over kulvert i Hamarbukta tilstrekkelig til at siktlinjene fra det historiske bysentrum mot Mjøsa opprettholdes som i dag.

Revidert plan for annen gangs behandling i kommunene
Jernbaneverket oversendte kommunene Stange, Ringsaker og Hamar revidert plan for dobbeltsporet. Den reviderte planen er basert på merknadsbehandlingene i kommunene. Alle dokumentene finnes nederst på denne siden. 

Kommunedelplan med konsekvensutredning
Daværende Jernbaneverkets (nå Bane NOR) anbefaling av trasè og kommunedelplan med konsekvensutredning ble overlevert kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 1. juni 2016. Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange kommune 15. desember 2017. Planbestemmelser og retningslinjer ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. juni 2017.  

Optimaliseringsrapport
Jernbaneverket undersøkte høsten 2015 forskjellige linjer innenfor korridorene som utredes for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Hensikten var å finne de beste alternativene innenfor hver korridor. Les hele rapporten og se film som viser de optimaliserte alternativene her.

Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning
Planprogram for strekningen Sørli-Brumunddal ble fastsatt av kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 17. juni 2015. Jernbaneverket har konsekvensutredet korridorene og temaene som er beskrevet i planprogrammet. I planprogrammet kan du også lese om hvordan medvirkning skal foregå.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.