Togparkering Hjellum

Kommunestyret på Hamar vedtok onsdag 27. mai kommunedelplanen for parkering av InterCity-tog ved Hjellum. Neste fase i prosessen er reguleringsplanen. Der blir detaljplanlegging og beboermedvirkning en del av arbeidet. Anlegget skal stå klart samtidig med dobbeltsporet til Åkersvika.

Foto: Bane NOR

Kommunedelplanen, som ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer, legges nå til grunn for det kommende arbeidet med reguleringsplanen. Planen ble vedtatt med tilleggspunker om at vi i Bane NOR gjør en tilleggsvurdering av Sørli, planskilt kryssing og turvei. 

Som en del av den politiske behandlingen er det utarbeidet et merknadsdokument. Der ligger det svar på alle innspillene som er kommet underveis i høringsprosessen.

Du finner både merknadsdokumentet med svar på alle innspill og all annen dokumentasjon i saken her:
Kommunens saksfremlegg
Kommunens vedtak
Merknadsdokumentet
Planbeskrivelsen 
Planbeskrivelse og retningslinjer
Plankart
Konsekvensutredning
Fagrapport ROS-analyse
Teknisk hovedplan
Endringsnotat til teknisk hovedplan
Fagrapport Anleggsgjennomføring
Klimabudsjett
Kommunikasjons- og medvirkningsplan
Fagrapport støy
Støysonekart dag
Støysonekart natt

Presentasjoner:
Folkemøte på Hjellum 22.01.2020
Folkemøte på Hjellum 13.05.2019


Når skal alt være klart?
Parkeringsanlegget skal være klart til det nye dobbeltsporet til Åkersvika står ferdig. Da får de reisende med toget et bedre tilbud med flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

Her kan du også se en kort informasjonsfilm om hvorfor togparkering er viktig for det totale togtilbudet.