Planleggingsprosess

Utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Den første tilnærmingen handler om det store perspektivet. Deretter snevres det hele inn, og en rekke forhold må vurderes. Jo lenger ut i planleggingsprosessen man kommer, jo mer detaljert blir planene.

Siste planfasen av et utbyggingsprosjekt heter reguleringsplanfasen. I denne planfasen optimaliseres valgt trasé ytterligere. Detaljer som midlertidig omlegging av lokale veier, hvilke hus som må innløses og tiltak som må gjøres for å verne lokal- og nærmiljø under byggeperioden blir også bestemt i denne perioden. Foto: Hilde Lillejord, JBV.

Planfasene
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk i et 12-års perspektiv. Gjeldende plan omhandler årene 2018-2029. Føringer fra regjeringen danner utgangspunktet for hvilke tiltak som skal planlegges, og bygges, de neste årene. Store prosjekt  må gjennom ulike planfaser før spaden kommer i jorda. Bane NOR får sine bestillinger fra Jernbanedirektoratet som ligger under Samferdselsdepartementet.

Planprogram
Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Bane NOR utarbeider forslag til planprogram, mens de berørte kommunene er de som fastsetter programmet.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for videre arbeidet. Dette dokumentet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste fase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes - og hvordan. Dette kan være jordvern, geologi, økonomi eller lignende.
  • hvordan medvirkningen skal foregå

Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte kan komme med innspill når planprogrammet legges ut på høring. Dette skjer normalt når oppstart av planarbeidet blir varslet, som det heter, altså offentliggjort.

Bane NOR ønsker i denne fasen innspill på:

  • hvilke korridorer som bør utredes videre
  • hvilke temaer som bør utredes
  • hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres i senere faser

Kommunedelplan med konsekvensutredning
Planlegging av større utbyggingsprosjekter behandles vanligvis gjennom en kommunedelplan. Dette er det andre steget i planleggingen av nytt dobbeltspor når vi skal bygge jernbane. 

Alle kommuner har en plan som grunnlag for virksomheten i kommunen. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Men det kan også utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer.

En kommunedelplan inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor, og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver så prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir oss det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor. En slik korridor kan være flere hundre meter bred.

Du kan gi dine innspill til Bane NOR når kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på offentlig høring. Ytterligere optimalisering av valgt trasé blir gjort i neste planfase, som er reguleringsplanfasen. Da avgjøres det mer eksakt hvor sporet skal ligge i terrenget.

Reguleringsplan
Dette er tredje og siste steg i planleggingen av ny jernbane. I reguleringsplanen skal innholdet i kommunedelplanen detaljeres videre. Bane NOR utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen.