Høring av reguleringsplan

Hamar og Stange kommuner har lagt forslag til detaljreguleringsplan for Åkersvika – Hamar stasjon ut til høring og offentlig ettersyn. Det er mulig å komme med innspill til planen frem til 3. september 2022.

Plangrense for utbygging av jernbane i både Stange og Hamar kommuner.

Bane NOR har utarbeidet forslag til to reguleringsplaner for dobbeltspor fra Åkersvika til Hamar stasjon i henholdsvis Stange og Hamar kommuner. Reguleringsplanen er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn i begge kommunene.

Alle som har interesser for reguleringsplanene oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Innholdet i planforslaget

Prosjektet er en del av InterCity-utbyggingen på Dovrebanen og hensikten med planen er å bidra til et fremtidsrettet togtilbud med hyppigere avganger for person- og godstog, kortere reisetid og færre driftsforstyrrelser.

Planområdet starter sør for Åkersvika i Stange kommune og strekker seg langs eksisterende jernbane inn til Hamar stasjon.

Reguleringsplanen legger til rette for:

 • Dobbeltspor over Åkersvika til og med Hamar stasjon
 • Midlertidig hensetting ved Rørosbanen
 • Forlenget spor for å snu godstog mellom Rørosbanen og Dovrebanen
 • Nytt signalsystem – ERTMS (European Rail Traffic Management System)
 • Modernisering av stasjonen med ny sporplan

Du finner alle dokumenter i planforslaget nederst på vår nettside for utredninger og dokumenter. Du finner også mye informasjon om planforslaget i vår medvirkningsportal.

For nærmere informasjon se nettsidene til Stange kommune og Hamar kommune.

25. august er det åpent møte på Bylab i Hamar. Representanter fra Hamar kommune, Stange kommune og Bane NOR vil være tilstede for å svare på spørsmål om reguleringsplanen.

Mulighet for å komme med merknad til planforslaget

Alle innspill må være skriftlige og sendes til den kommunen innspillet gjelder.

Innspill til Hamar kommune:

 • Sendes til BaneNOR via e-post til postmottak@banenor.no eller per post til BaneNOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.
 • Vennligst merk innspillet «Reguleringsplan for Åkersvika-Hamar stasjon»
 • Saksbehandler i Hamar kommune er Britt Søgaard: britt.sogaard@hamar.kommune.no.

Innspill til Stange kommune:

 • Sendes til Stange kommune via e-post til post@stange.kommune.no eller per post til Postboks 214, 2336 Stange 
 • Vennligst merk innspillet «Reguleringsplan for Åkersvika-Hamar stasjon (3413-350)»
 • Saksbehandler i Stange kommune er Siw Monika Niva: Siw.Monika.Niva@stange.kommune.no.

Alle merknader vil følge saken til videre behandling samt bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanen.