Oppstart av reguleringsarbeid i Stange kommune

Som følge av det godkjente meklingsresultatet på Hamar varsler Bane NOR oppstart av reguleringsarbeid ved Åkersvika i Stange kommune. Reguleringsplanen skal etter planen være klar i 4. kvartal 2022.

Kart med plangrense for prosjektet Åkersvika - Hamar stasjon i Stange kommune

Varselet er i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, og skal gjelde fra Sandvikavegen, langs dagens jernbanefylling i Åkersvika, frem til kommunegrensen til Hamar (se kart).
Prosjektet strekker seg videre nordover og inn i Hamar kommune, hvor det pågår planarbeid på strekningen fra Åkersvika til Victoriaundergangen nord for Hamar stasjon.

Innspill

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 20.01.2022. Innspill kan sendes til postmottak@banenor.no, eller som brev til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Vennligst merk innspillet «Oppstart Åkersvika – Hamar stasjon».

Det forventes at førstegangsbehandling og høring av reguleringsplanen vil skje vår/sommer 2022. Endelig vedtak er forventet før jul i 2022.

Stort behov for oppgradering

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge grunnlaget for en utbedring og modernisering av jernbanen fra Åkersvika og inn til Hamar stasjon. Det legges til rette for å kunne bygge dobbeltsporet helt fram til Hamar stasjon. slik at det er mulig å håndtere flere tog. Reguleringsplanen skal avklare hvordan det fremtidige dobbeltsporet fra Sørli til Åkersvika kan føres videre over Åkersvika og helt inn på dagens Hamar stasjon.

- Dovrebanen er høyt trafikkert. En videreføring av dobbeltsporet over Åkersvika og modernisering av Hamar stasjon gir økt fleksibilitet og kapasitet. Sammen med tiltak nord for Hamar kan det gi mulighet for å øke kapasiteten for både person- og godstog, sier prosjektleder Lars Eide.

Medvirkningsportal og informasjon om planarbeidet

Nærmere informasjon om planprosessen finner du også på Stange kommunes nettsider.

Det er utarbeidet en kart- og medvirkningsportal med informasjon om planområdet og planarbeidet som skal gjennomføres. I portalen kan du gjøre deg kjent med prosjektet, se hva som skal reguleres og du har mulighet for å sende inn dine innspill til planarbeidet. Portalen vil bli oppdatert i løpet av planprosessen.