Stasjonsvalget påvirker Hamars fremtidige betydning

InterCity gir Hamar fire tog i timen og kortere reisetid til Oslo og innenfor Mjøsregionen. Utredningene av dobbeltspor viser at de mest positive ringvirkningene for byutvikling, byliv og ny bolig- og næringsutvikling, er hvis man samler innsatsen og investerer ved dagens stasjon i vest tett på eksisterende bysentrum.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mellomstore byer har begrenset vekst og investeringsvilje. Dette gjelder også Mjøsregionen, som har hatt en vekst under landsgjennomsnittet. Lav vekst og investeringsvilje gir utfordringer for Hamars byutvikling. Dette vil i liten grad endres av firefeltsveger eller dobbeltsporet jernbane. Veg og jernbane bygges i alle konkurrerende regioner rundt Oslo, og det er derfor viktig med forutsigbar byutvikling som kan håndtere framtiden uansett hvordan den blir.

-  Hamar har et ansvar for å være en motor for store deler av Mjøsregionen og Innlandet. Det er en stor fordel for alle i Innlandet at Hamar, med sin sentrale beliggenhet, kan være attraktiv for et sammensatt tilbud av arbeidsplasser og tilby et kulturliv som andre byer i Innlandet er for små til å ha, sier Lars Eide, prosjektsjef i Bane NOR.

Stasjon i dagens trasé i vest eller i ny trasé i øst
Jernbanen har lenge ligget mellom Mjøsa og kvadraturen og vært en barriere for byens kontakt med vannet. Her vil både alternativ øst og vest åpne opp byen mot Mjøsa. Ved alternativ øst får man fjernet jernbanen gjennom sentrum og mot Espern, men fremtidig utvikling av åttemetersplanet og bryggeområder må finansieres av kommunen.

Med alternativet i vest reduseres stasjonsområdet fra 22 til sju spor og sporene foran sentrum blir lagt under bakken. Et nytt landskap blir en forlengelse av dagens parkområde fra Koigen til Strandgateparken hvor Hamarbukta kan trekkes inn mot byen. Dette øker byens kontakt med Mjøsa. Utviklingen av parkområdene vil være en del av jernbaneutbyggingen ved alternativet i vest. Byboliger kan etableres sammenhengende fra Tjuvholmen til Espern i begge alternativer.

Risiko ved øst
Bygges ny stasjon ved Vikingskipet, ligger ikke stasjonen lenger i gangavstand til Hamars mange arbeidsplasser, skoler, handels- og kulturtilbud. For at en stasjon i øst skal være vellykket, kreves langsiktig investeringsvilje av mange ulike aktører. Kommunen må ha sterk befolkningsvekst og økonomisk vekst for at dette skal lykkes. Private investorer må være villige til å bygge rundt stasjonen, på mindre attraktive tomter. Innlandstrafikk må prioritere nye bussruter. Kommunen må bygge nye gang- og sykkelveger, som må vedlikeholdes og driftes.

Dersom de samme aktørene også skal sørge for å utvikle dagens sentrum, er man avhengig av en mye høyere befolknings- og økonomisk vekst enn det som er forventet i Innlandet.

-  Utviklingen av området rundt Vikingskipet vil ta lang tid og konkurrere med sentrum. Hamar risikerer å bli en spredt by, med færre kvaliteter i sentrum, som blir mindre viktig for Innlandet, påpeker Lars Eide.

Stasjonsvalget handler om Hamars fremtidige betydning
Med stasjon i vest vil stasjonen forbli sentralt plassert tett opptil sentrum. Den vil direkte bidra til å forsterke Hamar by som tyngdepunkt i kommunen og regionen.

-  Stasjonsbyen Hamar kan dermed styrkes med ny attraktivitet for flere sentrumsnære arbeidsplasser og næringsliv. Dette forsterker grunnlaget for byliv, lokal handel, kultur og kafévirksomhet. Dette er en prioritering av sentrum som vil gi fortetting og revitalisering i bykjernen, sier prosjektsjefen.

Med stasjon i vest gis byen en tydelig utviklingsretning mot Mjøsa og flere togpassasjerer kan bidra til å styrke en attraktiv og bærekraftig utvikling av byen og regionen. 

Les mer og se bilder: www.icdb.no