Framtida for Østerdalen avgjøres ikke av stasjonsplassering på Hamar

Østerdølene kan få et bedre togtilbud uavhengig av hva som skjer på Hamar. Da må lokale krefter jobbe for at staten ønsker å bevilge penger til dette. Rent jernbaneteknisk er et bedre tilbud fullt mulig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er forståelig at de som bor langs Rørosbanen ønsker seg flere togavganger og et bedre togtilbud. Togtilbudet på Rørosbanen kan bli bedre av både flere tog og bedre infrastruktur på Rørosbanen. Hvis det skal kjøres flere tog på Rørosbanen, må staten ønske å betale for dette. Ønsker man en enda større forbedring, må det bygges kryssingsspor og togparkering, og det bør vurderes elektrifisering.

Nasjonalt prioriteringer
Stasjonsplassering på Hamar handler ikke om togtilbudet på Rørosbanen. Det er ingen omtale av elektrifisering av Rørosbanen hele veien til Røros i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP er 12-årsplan for hvordan regjeringen skal prioriterer penger for å oppnå transportmålene). Elektrifisering av Rørosbanen i gjeldende NTP handler om frakt av gods på strekningen Hamar-Elverum-Solørbanen. Hvis man politisk ønsker å jobbe for videreføring av elektrifisering hele veien til Røros, og andre tiltak som må på plass for å få et bedre togtilbud til Østerdalen i framtida, må det målrettet innsats til inn mot ny NTP.

Diskusjonene om stasjonsplassering på Hamar handler om togtilbud på Dovrebanen og videreføring av Intercity med dobbeltspor til Lillehammer. Dette er omtalt i gjeldende NTP og har mål om ferdigstillelse i 2034.

Byttepunkter og reisetid for Østerdalen
Bane NOR har forklart endringer i byttepunkter som følge av en eventuell Intercity-pendel til Elverum. I dag må alle som reiser med toget fra Østerdalen bytte tog på Hamar for å komme til Oslo. Dette er fordi Rørosbanen vender på Hamar. Hvis det i framtida etableres direktetog Elverum – Oslo, vil ikke Rørosbanen vende på Hamar, men i Elverum. Dette betyr at de som tar toget fra Rena, eller fra stasjoner nord for Rena, må bytte på Elverum. Stasjon ved Vikingskipet har de samme ulempene for reisende fra Østerdalen som for alle andre som skal til Hamar på jobb, skole eller bruke kulturtilbudet. Når man kommer til Vikingskipet er man ikke framme dit man skal i Hamar sentrum, men må gå lenger eller bytte til et annet framkomstmiddel.

Rørosbanen og stasjonsplassering
Stasjonsløsningen øst i Hamar er ikke tilpasset direktetog til Elverum. Dette er omtalt i Silingsrapporten som ligger til grunn for Planprogrammet samt i Planprogrammet, som kommunestyret i Hamar har fastsatt (i møte 27.02.2019). Stasjonsløsningene er også omtalt i Planbeskrivelsen. Varianten av øst-alternativet som kan håndtere både vending av tog på Hamar og direktetog til Elverum kalles fleksibel stasjonsløsning. Den er lengre og har flere spor og sporsløyfer for å håndtere flere togbevegelser. Fleksibel stasjonsløsning vil derfor ha et større arealbeslag i Åkersvika naturreservat, med blant annet fire spor over Flagstadelva. Denne løsningen er langt mer kostnadskrevende, og Fylkesmannen i Innlandet har allerede fremmet innsigelse mot arealbeslag i Åkersvika.

Den fleksible stasjonsløsningen får ingen effekt før det er gjennomført nødvendige investeringer på Rørosbanen. Investeringene er omtalt i Planbeskrivelsen samt i måloppnåelse og Bane NORs anbefaling. For å få på plass togtilbudet må det bygges krysningsspor, togparkering på Elverum, stasjonstiltak på Ilseng, Løten og Elverum samt ombygging av planoverganger og elektrifisering på Rørosbanen. Tiltakene er samlet priset til rundt 1,5 milliarder kroner. Hvis tiltakene blir gjennomført, flyttes byttepunktet for togreisende fra Hamar til Elverum.

Vest-alternativet på Hamar gir mest verdi for regionen. De regionale effektene av stasjonsplasseringen er belyst i den delen av utredningen som handler om ringvirkninger av tiltaket, altså virkninger ut over selve investeringen i jernbanen (Andre samfunnsmessige virkninger). Her framkommer det tydelig at det er vest-alternativet som gir mest merverdi. Dette gjelder både for Hamar som by og som regionalt tyngdepunkt, men også for å få flere reisende på tog framfor med personbil.