Innsigelse til østalternativene på Hamar

Bane NOR anbefaler alternativ Vest og fremmer innsigelse til alle varianter av alternativ Øst A og Øst C samt varianten av Vest med lokk som kan bebygges. Dagens stasjonsplassering gir flere miljøvennlige reiser, legger til rette for kompakte og attraktive byer og styrker regionen. Alternativ vest tar heller ikke dyrka mark og gir minst inngrep i naturvernområdet Åkersvika Senkningen av kulverten åpner opp for utsyn over Mjøsa fra kvadraturen og kravet om bebyggelse på lokk er fjernet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I 2017 fikk Bane NOR i oppdrag fra regjeringen å utrede traséene i øst og vest på nytt. I forslaget til kommunedelplan, som ligger på høring, er begge traséene optimalisert. Planarbeidet har gitt et nytt alternativ (Øst C) som begrenser inngrepene i dyrka mark. Begge østalternativene fører også til mindre inngrep i RAMSAR enn sist. I vest er kulverten senket betydelig i Hamarbukta. Det er heller ikke noen krav om bebyggelse på kulverten og hele løsningen gir bedre kontakt mellom byen og Mjøsa.

-  Utredningene viser at begge alternativene er bedre nå enn sist, men hovedutfordringen om stasjonsplassering gjelder fortsatt. De nye utredningene har ikke endret de faglige vurderingene om hvor stasjonen bør ligge, sier prosjektsjef Lars Eide i Bane NOR.

Bakgrunnen er at traséen i vest støtter best opp om regjeringens mål om miljøvennlig transport og kompakt byutvikling i henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonale jernbaneinteresser. Vest vil i tillegg gi minst inngrep i naturvernområdet Åkersvika og vil ikke berøre matjord.

Utredningene viser også at Øst-alternativene er i strid med disse målene fordi stasjonen flyttes ut av sentrum fra et godt fungerende knutepunkt. Østalternativene medfører også inngrep i dyrka mark og medfører større negative konsekvenser for naturvernområdet i Åkersvika enn vest.

-  Jernbanedirektoratet har også den siste tiden tydelig kommunisert hvor viktig det er å bygge strekningene som gir størst nytte først. Ettersom dobbeltsporet til Åkersvika tar ut samfunnsgevinsten mellom Hamar og Oslo, står utbyggingen av Hamar stasjon ikke først på listen. Valget av trasé i vest gir oss imidlertid en mulighet for trinnvis utbygging av stasjonsområdet, sier Lars Eide.

Bane NORs brev til Fylkesmannen
Fylkesmannen i Innlandet har ansvaret for å samordne og sende inn alle statlige innsigelser til kommunedelplanen for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Dette er bakgrunnen for at Bane NOR har oversendt sitt høringssvar til Fylkesmannen nå i forkant av høringsfristen den 14. februar.

Les hele brevet her.