Hamar valgte Øst

Kommunestyret på Hamar vedtok 24. juni alternativ Øst som trasé for dobbeltsporet gjennom Hamar. Ettersom det er knyttet innsigelser til denne traséen, er vedtaket ikke endelig. Saken sendes dermed til mekling hos Fylkesmannen.

Kommunedelplanen, som ble vedtatt med 21 mot 18 stemmer, har innsigelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen og Bane NOR. Ettersom kommunen ikke kan ta den endelige avgjørelsen for en kommunedelplan med innsigelser, blir den sendt til mekling hos Fylkesmannen. Dersom meklingen ikke fører frem, blir avgjørelsen tatt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet når de har vurdert saken.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Hamar kommune, og Hamarsingene har også hatt et stort engasjement rundt arbeidet med kommunedelplanen. Nå må vi avvente mekling eller behandling i departementet før endelig vedtak, sier prosjektsjef Lars Eide på Dovrebanen.

Når Stortinget våren 2021 behandler Nasjonal transportplan 2022-2033, vil vi vite mer om framdriften.

All dokumentasjon i saken er tilgjengelig på www.icdb.no og på www.hamar.kommune.no/jernbane.