Espern og Espern bru - Bane NORs høringsinnspill

Bane NOR ønsker utviklingen av Espernområdet velkommen, og Espern bru er en forutsetning for utvikling av området. Dette legger samtidig til rette for stenging av planovergangen ved Hamjern, noe Bane NOR er svært positiv til. Vi legger likevel inn innsigelse til planene for å sikre at tiltakene som skal gjennomføres skjer i riktig rekkefølge.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hamar kommune har lagt ut to planer til høring. De gjelder Espern og Espern bru. I Bane NOR ønsker vi utvikling av Espernområdet med en bruforbindelse, men mener det er behov for enkelte avklaringer og endringer i planmaterialet før planene kan vedtas. Innsigelsene våre er knyttet til dette. Vi mener også at planene for området er uavhengige av hvilken dobbeltsportrasé som velges gjennom Hamar, slik at det er mulig å bygge ut store deler av planområdet på Espern før det nye dobbeltsporet er på plass.

-  Vi anser at våre innsigelser er løsbare ved at det gjøres enkelte justeringer av planene. Dette gjelder blant annet endring av den båndlagte sonen som sikrer jernbanen plass, men også avtaler som sikrer gjennomføring i riktig rekkefølge. Det er i alle parters interesse at utbyggingen gjennomføres på en slik måte at det ikke påfører staten økte kostnader når vi kommer til jernbaneutbyggingen. Det skal heller ikke gjøre det vanskelig å gjennomføre jernbanetiltakene på annen måte, påpeker Lars Eide som er prosjektsjef på Dovrebanen.

Her kan du lese Bane NORs høringsuttalelser til Espern og Espern bru.