Orienterte det nye kommunestyret

Bane NORs prosjektsjef Lars Eide (bildet) har orientert det nye kommunestyret i Hamar om jernbanesaken. I slutten av november oversender Bane NOR sitt forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor gjennom kommunen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er ventet at kommunestyret vil bestemme seg for øst eller vest i mai 2020. Onsdag den 30. oktober konstituerte det nye kommunestyret seg under et møte i rådhuset på Hamar. Politikerne som nå har tatt sete er valgt for perioden 2019-2023. Etter konstitueringen skulle det handle om jernbane. 

Lars Eide gikk i sin orientering grundig gjennom de mer overordna sidene ved jernbanesaken. Hva er Bane NOR, hva er InterCity (også kalt IC), historien om jernbanen i Hamar de siste årene, prosessen, togparkering (hensetting) på Skattumshagan øst for byen, trafikktall for dagens stasjon, og til slutt en gjennomgang av utfordringene i øst og vest med tilhørende illustrasjoner. Presentasjonen finnes vedlagt denne artikkelen.

Som planlagt mot Åkersvika
Samtidig fortsetter den nasjonale satsingen på Dovrebanen med uforminsket styrke. I 2026 skal det være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika. Det betyr to tog per time, samt innsatstog og fjerntog til og fra Hamar. Parallelt jobber Bane NOR med videre planlegging av dobbeltsporet fra Brumunddal til Moelv. Hamar er så langt uavklart.

Eide fortalte at IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen, slik det er formulert i Nasjonal transportplan. Det vil si et miljøvennlig og trafikksikkert system som øker tilgjengeligheten mellom byene langs Dovrebanen mot Oslo-området, og gjør regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger.

Men det betyr også at utbyggingen skal bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter, ifølge føringene i transportplanen. Og støtte opp om at «veksten skal tas kollektivt, og med sykkel og gange».

Forslaget kommer i november
Eide fortalte så om innsigelsene etter vedtaket kommunestyret gjorde i 2016. I forrige runde ble det til sammen fremmet innsigelser mot alle alternativer, og de kom fra følgende aktører: Riksantikvaren Jernbaneverket (Bane NOR) og Fylkesmann i Hedmark. Fylkestinget i Hedmark og Statens vegvesen Hedmark fremmet ikke innsigelse, men anbefalte dagens stasjonsplassering i vest med kulvert.

I denne siste runden har arbeidet vært preget av mer helhetlig planlegging. Mer konkret har temaene vært sporløsninger, stasjonsplassering, hensetting, driftsbase, og verkstedet som skal flyttes ut av kommunen i løpet av 2020. Verkstedet er nå eid av Mantena, som tidligere var en del av NSB. Driftsbasen tilhører Bane NOR, og utgjør en støttefunksjon for arbeid på linja.


Bane NOR leverer sitt planforslag i slutten av november. 27.11 er den konkrete datoen for offentliggjøring av planforslaget. Deretter blir det  høringsperiode på nyåret fram til 14. februar, og et ventet vedtak i kommunestyret i mai 2020.

Lars Eide kom også med trafikktall for nåværende stasjon i vest, som har 4 000 reisende per dag. Daglig reiser 60 prosent ut fra Hamar, og 40 prosent inn til byen. Operatøren Vy rapporterer om godt belegg på togene i begge retninger i rushtiden.

Senket kulvert i vest
Deretter ble det orientert om utfordringene med de to hovedalternativene. Hovedutfordringer i øst er primært landbruksjord og kulturlandskapet på Børstad, Åkersvika naturreservat, byutvikling, kryssing av riksveg 25 Vangsvegen - og Stangevegen.

I vest gjelder det tilgangen til rekreasjonsområdet Koigen, men også adkomst til Espern/ Tjuvholmen, sikten fra det historiske Hamar mot Mjøsa, og Åkersvika naturreservat, som er et såkalt RAMSAR-område av særlig høy internasjonal verdi.

Eide fortalte at kulverten gjennom Hamarbukta er senket ytterliggere for alternativet i vest. Årsaken til at det har latt gjøre i denne fasen er sammensatt. For det første et slankere anlegg for strømforsyning, men også en smalere kulvertkonstruksjon, og maksimalt fall på sporet etter passering av Hamar stasjon nordover. Hvorfor senket man ikke linja like mye i 2016, vil sikkert noen spørre. Årsaken er at det den gang ikke ble utført grunnboring. Hensikten var å optimalisere prosessen når man etterhvert kom til reguleringsplan.

Til slutt viste Eide fram en egen webportal som er laget for prosjektet, samt visning av flere 360-punkter fra ulike steder i byen.

Vedlagt denne artikkelen følger to illustrasjoner som viser hvordan det nye tiltaket er planlagt bygget i henholdsvis øst og/eller vest.