Justert varslingsgrense for dobbeltspor gjennom Hamar

Ved optimalisering av tiltaket i øst viser det seg at det er behov for å utvide utredningskorridoren på strekningen fra Disen til kommunegrensa i nordvest.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 har Bane NOR kunngjort justert varslingsgrense for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity-dobbeltspor gjennom Hamar. Illustrasjonen viser eventuell ny stasjon ved Vikingskipet ved valg av øst-alternativet.

Planprogrammet er vedtatt
Utvidelsen av varslingsgrense ble vedtatt av Hamar kommunestyre i mai. Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning, inkludert varslingsgrense, ble fastsatt av kommunestyret i Hamar kommune i februar. Fastsatt planprogram er tilgjengelig her. 

I planprogrammet er det fastlagt utredningskorridorer for Øst og Vest alternativene. Bane NOR arbeider nå med å videreutvikle aktuelle traseer for dobbeltsporet. Ved optimalisering av tiltaket i øst viser det seg at det er behov for å utvide utredningskorridoren på strekningen fra Disen til kommunegrensa i nordvest (se vedlegg/kart).

Bakgrunnen for utvidelsen er ønsket om å ta inn i utredningsarbeidet et alternativ som går raskere inn i fjell, og som dermed reduserer arealbeslaget for dyrka mark.

Strekning i tunnel
Forslag til utvidelse av utredningsområdet berører i liten grad arealbruk på terreng, da strekningen ligger i tunnel. Kun en kortere strekning ved Disen/Børstad er aktuell som dagløsning. Forslag til justert varslingsgrense (utvidelse av utredningskorridoren) i øst er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ber om at eventuelle merknader til utvidelsen kommer Bane NOR i hende innen 12. juli 2019. Vennligst merk uttalelsen med “InterCity-prosjektet.