Hamar har en velfungerende stasjon

Stasjonen ved Mjøsa har vært en del av Hamar by siden etableringen på 1800-tallet, og er i dag et godt fungerende knutepunkt. Hver dag kommer 4 000 mennesker med toget til jernbanestasjonen i Innlandet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Årlig utgjør dette mer enn en million reisende, noe som gjør Hamar til en av de bedre stasjonene på det norske jernbanenettet.

Befolkningsveksten på Østlandet er betydelig, noe som vil få store konsekvenser for transportbehovet. Kapasiteten er tidvis sprengt på flere av de største veiene og banestrekningene. Samfunnet kan ikke løse den fremtidige veksten gjennom veibygging. Derfor trenger vi miljøvennlige og raske løsninger der folk kan reise direkte fra by til by slik toget tilbyr.

Mange boliger og arbeidsplasser nær stasjonen
Gode knutepunkt er en viktig del av InterCity-satsingen.[1] IC-prosjektet definerer knutepunkt som et sentralt målpunkt i byen. En stasjon er dermed noe mer enn en overgang mellom ulike reisemidler. Gode knutepunkt kjennetegnes av følgende omgivelser og utforming:

  • Effektiv arealutnyttelse.
  • Stor andel virksomheter med mange besøkende.
  • God tilgjengelighet og fremkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.
  • Enkle bytter mellom ulike reisemidler.

I Hamar er det høy tetthet av boliger og arbeidsplasser nær stasjonen. Byen er en av få i regionen med mange arbeidsplasser knyttet til service og kultur. Kvadraturen med gågate og butikker er kompakt utviklet, og gir korte avstander for innbyggere og besøkende. Det er attraktive gang- og sykkelforbindelser mellom stasjonen, og til flere målpunkter i byen.

40 prosent går til Hamar stasjon
Reiseundersøkelsen som ble utført av Bane NOR våren 2019, viser at nesten halvparten av de reisende (over 40 prosent) går til stasjonen. Under en firedel kjører egen bil dit. Bytter mellom buss og tog fungerer fint. Stasjonen har akseptabel tilgjengelighet for reisende som bytter fra bil til tog.  

Til forskjell fra nyere bystasjoner mangler Hamar imidlertid god tilrettelegging for sykler, og er ikke universelt utformet.

Bidrar til grønn omstilling
Sammenlignet med andre stasjoner i Mjøsregionen er andelen som velger miljøvennlige reiser til Hamar stasjon høy. Dette bidrar til grønn omstilling, og reduserte klimautslipp.

 

[1] Nasjonal transportplan 2018-2029.