Film om anleggsperioden i Hamar

Denne filmen viser hvordan anleggsperioden for nytt dobbeltspor er planlagt gjennomført på et overordnet nivå. De største endringene og konstruksjonene er animert slik at innbyggere kan forstå hvordan dobbeltsporet i øst eller vest kan bygges.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Tanken med filmen er å informere innbyggere i Hamar om hvordan bygging av dobbeltspor kan gjennomføres og hvordan anleggsperioden påvirker hverdagen til folk. I utredningsmaterialet er anleggsperioden beskrevet i tekst og tegninger. Informasjon som presenteres i et filmformat er enklere å forstå, og er mer tilgjengelig for mange. 

Båndlagt sone for planlegging

IC-prosjektet dobbeltspor gjennom Hamar er per i dag i en kommunedelplanfase (tidligfase). I denne fasen blir området som planlegges for dobbeltspor båndlagt for videre detaljplanlegging. I neste fase vil dobbeltspor og tilhørende infrastruktur bli utredet og detaljert ytterligere, og til sist detaljert fullt ut i byggefasen. Detaljnivået i kommunedelplanen er derfor på et overordnet nivå og avgrensningen er større enn endelig avgrensning.

Bane NOR har vært i kontakt med boligeiere innenfor foreslått båndleggingssone. Siden planen er på et overordnet nivå, er det per i dag uklart hva båndleggingen innebærer for hver enkelt eiendom, men den vil medføre begrensninger på hvilke tiltak som tillates. Ved for eksempel en byggesøknad til kommunen, må Bane NOR gi uttalelse til saken og vurdere om tiltaket kan tillates. Det vil være færre restriksjoner i båndlagt sone der jernbanen går under bakken. 

For mer detaljer om hvilke tiltak dette gjelder, henviser vi til planbestemmelsene. Det vil også være muligheter for mer informasjon om dette gjennom folkemøter, bylab og andre kanaler videre i prosessen.  

Østalternativene har størst påvirkning på boligbebyggelsen i Hamar. Som tiltaket foreligger nå, er det forventet at ca. 20 boligeiendommer (eneboliger, tomannsboliger og rekkehus) blir berørt i Øst A, 14 boligeiendommer i Øst C. For vest forventes 6 boligeiendommer å bli berørt (eneboliger).

Nesten all næringsvirksomhet på Disenstranda og deler av Midstranda må innløses i begge østalternativene. Disse må flytte til andre områder i Hamar kommune eller vurdere lokalisering andre steder. I alternativ Vest blir kontorlokalene til Bane NOR på Espern, bensinstasjonen og bussdepotet berørt av anleggsarbeidet. Støy i anleggsperioden vurderes likt i begge alternativene.