Nye illustrasjoner gjennom Hamar

Siste tirsdagen i juni informerte Bane NOR om status for dobbeltsporet gjennom byen. I den forbindelse ble det lagt fram nye visualiseringer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef Lars Eide (bildet) fortalte at Bane NOR har som mål å utrede både øst og vest uten innsigelser denne gang, men at vi legger inn en buffer for å rekke Nasjonal transportplan hvis det ikke går som man har tenkt.

Slike innsigelser stopper prosessen når de kommer i offentlige planprosesser. Ulike aktører har myndighet til å legge inn innsigelse dersom de ikke er fornøyd med planforslaget. Eksempel på slike aktører er Riksantikvaren og Fylkesmannen.  

Gjennom 2018 og 2019 har Bane NOR utredet to nye alternativer for trase i øst og vest med sikte på å forbedre forslagene i forhold til innsigelsene fra forrige runde. For detaljer om dette, se Eides innledning som ligger vedlagt nederst i saken som pdf.

Nye illustrasjoner av øst og vest
For det østre alternativet arbeides det med å spare dyrka mark, beslag av areal i Åkersvika naturreservat og byplanlegging (samordnet areal og transportplanlegging). Presentasjonen på bylab synliggjorde hvordan man har jobbet med en vestre linje over Børstad for å spare mer dyrka mark, og en mindre stasjonsløsning for å spare mer i Åkersvika naturreservat.

For det vestre alternativet jobbes det med å minimalisere inngrepet i Åkersvika naturreservat, sikre kontakt mellom byen og Mjøsa - og byplanlegging (samordnet areal- og transportplanlegging). Presentasjonen på bylab synliggjorde at man har fått senket kulverten slik at man får inn en meter sommervannstand over kulverten ca. ved dagens Skipladnerbrygge, og at rundkjøringen ved bryggeriundergangen kan bevares i anleggsfasen.

Nasjonal transportplan
Bane NORs prosjektsjef mener det er viktig at man får til en varig beslutning denne gangen slik at Hamar kommer med i Nasjonal transportplan (NTP) neste høst. Derfor har Bane NOR lagt inn en «innsigelsesbuffer», som det ble sagt i Bylab Hamar.

– Dersom det skulle komme innsigelse også denne gang vil vi ha tid til mekling, og eventuell avgjørelse i departementet, slik at vi rekker å bli med i neste NTP, sier han.

Forslaget kommer i desember
Bane NOR skal arbeide med å fullføre utredningsarbeidet etter planprogrammet. Kommunedelplanforslag med konsekvensutredning skal etter planen legges ut på offentlig høring av Hamar kommunestyre 18. desember 2019. Vedtak om øst eller vest er ventet våren 2020.