Anbefaling sendt på høring

Kommunestyret i Hamar vedtok i møte den 18.12.2019 å legge kommunedelplan for nytt dobbeltspor gjennom Hamar og kommunedelplan for hensetting (togparkering) Skattumshagan ut på høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §11-14.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hamar kommune som planmyndighet legger ut planene på høring og offentlig ettersyn. Kommunen er også de som skal motta uttalelser til planene. Illustrasjonen viser Bane NORs forslag til ny løsning i vest.

Både kommunedelplan for nytt dobbeltspor gjennom Hamar, og kommunedelplan for hensetting (togparkering) på Skattumshagan Hjellum, legges på høring samtidig.

 

Høringsperiode
Alle som ønsker kan gi uttalelse til planforslagene, frem til 14. februar 2020.

Kommunedelplan for nytt dobbeltspor gjennom Hamar

Det er utredet tre alternativer som legges på høring. Alternativ Vest, med stasjonsplassering som i dag, og alternativ Øst A og Øst C, med stasjonsplassering ved Vikingskipet. Bane NOR anbefaler alternativ Vest og fraråder Øst A og C, men anbefaler samtidig at alle alternativene legges på høring. Kommunestyret i Hamar har vedtatt at alle alternativene, Vest, Øst A og Øst C, skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Samtidig med høringen av planen varsles det om justering av planavgrensningen for alternativ Øst A og Øst C. Se kap. 11 i planbeskrivelsen.

Høringsuttalelser kan sendes til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar, eller via e-post til postmottak@hamar.kommune.no.

Vennligst merk høringsinnspillet med «Høringsuttalelse Dobbeltspor Hamar»

Frist for uttalelser er: 14.02.2020

 

Kommunedelplan for hensetting (togparkering) på Skattumshagan, Hjellum

Det er utredet tre alternativer for togparkering på Hjellum/Skattumshagan. Alternativ Nord A og alternativ Nord B på nordsiden av dagens Rørosbane, og Røros B på sørsiden av dagens Rørosbane. Bane NOR anbefaler alternativ Røros B, og anbefaler samtidig at alle alternativene legges på høring. Kommunestyret i Hamar har vedtatt at alle alternativene skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser kan sendes til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar, eller via e-post til postmottak@hamar.kommune.no.

Vennligst merk høringsinnspillet med «Høringsuttalelse Hensetting»

Frist for uttalelser er: 14.02.2020

Uttalelsene som kommer inn i høringsperioden vil bli sammenstilt og besvart i videre behandling av plansaken. Sammenstilling og svar på merknader vil ligge ved til videre behandling av plansaken i formannskapet og kommunestyret.

 

Plandokumenter og åpne møter
Alle plandokumenter, politisk saksframlegg og protokoll er tilgjengelig via kommunens nettside www.hamar.kommune.no/jernbane

Plandokumentene er også tilgjengelig på Bane NORs nettsider.

Nytt dobbeltspor gjennom Hamar er tilgjengelig her. https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-lillehammer/innhold/20192/anbefaler-vest/

Hensetting (togparkering) Skattumshagan, Hjellum er tilgjengelig her. https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-lillehammer/innhold/20192/togparkering-ost-for-hamar/

Plandokumenter i trykt utgave er tilgjengelig for gjennomsyn på Hamar rådhus (servicekontoret), Bylab i Torggata 63 og Hamar bibliotek, hovedbiblioteket og avdeling Vang.

I tillegg til alle dokumenter publiseres ytterligere illustrasjoner på www.icdb.no.

I høringsperioden arrangeres det folkemøte om dobbeltspor på Hamar kulturhus 14. januar kl 18.30 og om hensetting/togparkering på Lovisenberg skole den 22. januar kl. 18.30.

I tillegg blir det åpne dager på Bylab 21. januar, 28. januar og 4. februar. Se nærmere informasjon på kommunens nettside. 

 

Videre prosess
Det legges opp til følgende prosess videre:

 

Aktivitet

Tidsplan

Politisk førstegangsbehandling og oppstart av høringsperiode

18.12.2019

Høring og offentlig ettersyn

21.12.2019-14.02.2019

Merknadsbehandling

Februar-mars 2020

Sluttbehandling og politisk vedtak

Mai 2020