Bane NOR gjennomførte trafikktellinger

Tellingene ble gjennomført første uka i april. Bakgrunnen for undersøkelsen handler om at Bane NOR vil ha bedre grunnlagsmateriale i forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor gjennom Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Resultatet fra tellingene inngår som en del av de nye utredningene vi jobber med. Bildet er et illustrasjonsfoto fra Hamar stasjon. Foto: Bane NOR.

 

Dette spurte vi om
Et spørreskjema ble delt ut til de reisende en stund før toget gikk fra stasjonen. Deretter tok en av Bane NORs ansatte toget til neste stasjon for å samle inn skjemaene. Rambøll-Sweco har stått for organisering og opplæring, blant annet av studenter fra Gjøvik. Et titalls personer var i sving.

Kort fortalt spurte vi de reisende på hvilken måte de kom til stasjonen (gange, sykkel, bil, buss, drosje e.l.). Hvor reisen startet. Hva hensikten med reisen var, og hvor vedkommende hadde planlagt å gå av toget.

Tellingen gikk gjennom hele døgnet, onsdag 3. april. På denne måten kan Bane NOR danne seg et bilde av døgntrafikken på Hamar stasjon en onsdag i april.

Mer om metode
Resultatene fra målingene skal holdes opp mot tidligere målinger slik at Bane NOR kan danne seg et bilde av de faktiske forhold. Hensikten er å supplere den statistikken vi allerede har.

I planprogrammet som ble vedtatt av Hamar kommunestyre i februar står det mer om trafikktellinger. I kapitel åtte (fra side 34 og utover) kan man lese følgende:

«Som grunnlag for trafikantnytte beregningene gjennomføres transportberegninger med Jernbanedirektoratets transportmodell Trenklin. Dette er en noe enklere oppbygd modell enn RTM/NTM som ble benyttet i forrige utgave av konsekvensutredningen, men den anses å være tilstrekkelig i dette tilfellet. Manuelle tilleggsberegninger gjøres der det er nødvendig. I tillegg suppleres med kunnskap fra beregningene i forrige runde.»