Planprogram for dobbeltspor sendt til Hamar kommune

Bane NOR har oversendt forslag til planprogram for dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar, til Hamar kommune. – Det nye denne gangen er at Bane NOR skal utføre planarbeidet mer helhetlig, sier prosjektsjef for Dovrebanen, Lars Eide.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Eide leverte i dag forslag til rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar (foto: Vilde Rooth). Eide la under overekkelsen vekt på at Bane NOR vil gi politikere og befolkningen i Hamar et samlet bilde av hva som skal skje vedrørende jernbanen i åra som kommer.

Dette innebærer at i tillegg til dobbeltspor med stasjon i vest der stasjonen er i dag, eller i øst ved Vikingskipet, skal byutvikling vektlegges mer og framtidig bruk av dagens sporområder skal vurderes. I tillegg er hensetting (togparkering) en integrert del av arbeidet.

Stasjon i øst og vest
Når det gjelder trasévalg anbefaler Bane NOR to alternativ. Den ene traseen er i vest med stasjon omtrent der den er i dag, og med senket kulvert i Hamarbukta. Det andre traseen er øst med stasjon på Vikingskipet. Det vil i planarbeidet bli utredet muligheter for ytterligere senking av jernbanen i vest og med ulike varianter av reisetorg og landbrukskulverter i øst. Brualternativet i vest utredes ikke.

Byutvikling og andre jernbanefunksjoner
I kommende arbeid skal byutvikling i Hamar vektlegges mer, og det er viktig for arbeidet at Hamar kommune og Bane NOR samarbeider tett og godt. Deler av dagens sporområder kan alternativt benyttes til byutviklingsformål i tråd med kommunens planer. Våren 2018 besluttet Bane NOR at jernbaneverkstedet på Espern opphører sin virksomhet i løpet av 2021 og områdene kan benyttes til noe annet. I planarbeidet skal også anvendelse av andre deler av dagens sporområder utredes. Dette gjelder områder som benyttes av jernbanemuseet og driftsbasen. Det skal derfor vurderes om for eksempel driftsbasen som i dag ligger på Espern kan flyttes et annet sted.

Hensetting – togparkering
Hensetting foreslås på Skattumshagen øst for byen.  – Når det blir et bedre togtilbud til Hamar blir det også behov for et sted der togene skal stå parkert når de ikke er i bruk, forklarer Eide, og legger til: - Det er ikke hensiktsmessig for utvikling av Hamar by at disse står parkert i byen. Samtidig er det vesentlig for jernbanens driftskostnader at arealene ikke er langt unna.

 Anlegget på Skattumshagen er anslått til å bli på om lag 60 dekar.

Plan for planleggingen
Planprogrammet er en «plan for planleggingen», og forteller hva og hvordan arbeidet skal utføres. Planprogrammet som er sendt kommunen, skal på høring denne høsten med politisk behandling på nyåret 2019. Kommunedelplanarbeidet vil foregå i hele 2019. Kommunedelplanen med anbefaling av trasé med stasjonsplassering, skal etter planlagt framdrift på høring vinteren 2020 med sikte på vedtak i Hamar kommune i april. Dette er en framdrift som innebærer at man rekker krav til å eventuelt bli prioritert i neste Nasjonale transportplan.