Bane NOR orienterte kommunestyret

Prosjektsjef Lars Eide i Bane NOR informerte i kveld Hamars politikere om status i jernbanesaken. Kommunestyret vedtok deretter enstemmig at forslaget til planprogram sendes på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Høringsfristen er satt til 15. desember, så før den tid er det anledning til å mene det man vil om forslaget fra Bane NOR. Til venstre i bildet ser vi ordfører Einar Busterud og rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. (Foto: Vilde Rooth).

Foredrag i Hamar bylab
Hamar bylab får en sentral rolle i høringsfasen med flere temadager hvor Hamars befolkning kan få svar på noe av det de lurer på. Det blir blant annet lagt opp til en egen dag der bare ungdom får anledning til å komme. Hver tirsdag i november kommer det aktuelle innledninger. I tillegg inviterer Bane NOR til egne møter med ulike interessegrupper som har et særlig engasjement i jernbanesaken både hva gjelder øst- og vest-alternativet. Bane NOR vil gjerne diskutere konkrete løsninger med disse gruppene, og stiller med egne fagfolk.

Saken er sammensat
Prosjektsjef Eide la i kveldens innledning vekt på innholdet i forslaget fra Bane NOR som korridorer og ulike alternativ. Spørsmålene er mange, og viktige - og flere forhold skal vurderes og utredes før avgjørelser kan tas. Hvor skal stasjonen ligge, og hvor skal dobbeltsporet gå var blant spørsmålene som ble berørt. Eide var innom driftsbasen på Espern, verkstedet, jernbanemuseet og hensetting (togparkering) - og brua i vest som regjeringen tok ut av planprosessen i sommer. 

Flere varianter i øst og vest
I tillegg til hovedalternativene i øst eller vest, skal det utredes flere varianter av løsningene. For Vest-alternativet skal det ses på aktuelle løsninger der kulvert (betongtunnel) senkes ytterligere, slik at Hamarbukta berøres i mindre grad. For Øst-alternativet skal det utredes en variant med "fleks-stasjon" som gir mulighet for direkte InterCity-pendel til Elverum, i tillegg til at det skal ses på alternativer for landbrukskulvert gjennom kulturlandskapet på Børstad/Tommelstad.

Bane NOR leverte sitt forslag til planprogram (som beskriver opplegg for utredningsarbeidet) til Hamar kommune tidlig i oktober. Planprogrammet gikk deretter til formannskapet før kommunestyret behandlet saken i kveld. Forslaget skal nå på høring og offentlig ettersyn, før det fastsettes av kommunen på nyåret. Avklaring om øst eller vest kommer imidlertid ikke før i 2020.

Positiv respons
Både ordfører Einar Busterud og varaordfører Knut Fangberget la i sine kommentarer vekt på at samarbeidsklimaet er bedre nå enn sist jernbanesaken var til behandling. Ordføreren mener det er snakk om en «helt annen dynamikk og dialog denne gang», og mener dette er lovende for videre prosess.

Her er lenke til Lars Eides orientering i Hamar kommunestyre.

Saksframlegget fra rådmann Bjørn Gudbjørgsrud ligger som vedlegg under her.