Bane NOR ser på eventuell ny korridor

Jernbaneforetaket vurderer om ny linje øst for byen kan være hensiktsmessig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Onsdag 13. februar orientere prosjektsjef Lars Eide (bildet) Hamar formannskap om det justerte planprogrammet. Foto: Bane NOR.

Ser på muligheten
Planprogrammet er «planen for planen», og gir en oversikt over hva som skal utredes. Det er i skrivende stund ikke avgjort om det nye alternativet i øst skal konsekvensutredes. Likevel vurderer Bane NOR muligheten etter innspill i høringsrunden.

– Vår anbefaling er å jobbe videre med den nye alternative linja over Børstad slik at vi kan komme tilbake til formannskapet med mer informasjon før påske, sier Eide. Illustrasjonen som viser dette foreløpig nye øst-alternativet finner du i Eides innledning, vedlagt som pdf under her. Sjekk foil nummer 24. Arbeidet med de to fra før kjente alternativene, det ene i øst og det andre i vest, fortsetter som før.

Innledningen viser illustrasjonene
Innledningen fra Eide, samt andre sentrale dokumenter, ligger som vedlegg til denne saken. I tillegg til å tenke høyt om ny linje over Børstad, orienterte Eide politikerne om hensetting på Skattumshagen og tre spor over Børstad. Dette siste punktet fikk en del oppmerksomhet i møte.

I vedleggene finner du ajourført forslag til planprogram per februar 2019, samt et eget notat om eventuell ny korridor i øst. Onsdag 27. februar skal kommunestyret i Hamar behandle jernbanesaken.