Grunnboring på Børstadjordet

Bane NOR gjennomfører grunnboring på Hamar i forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor. Innspill gjør at vi utvider området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lars Eide (bildet) er prosjektsjef for Dovrebanen.

Grunnundersøkelsene gjøres både i øst og vest. I vest med tanke på kulvert og Hamarbukta, i øst med tanke på flere alternative varianter.

Bane NOR ser fortløpende etter optimaliserte traséløsninger både i øst og vest. Det er derfor viktig at boringer som kan sikre et bredt, teknisk beslutningsgrunnlag, blir utført. Dette er grunnen til at vi blant annet borrer på Børstadjordet etter innspill til forslaget til planprogram.

Resultatene kommer
Bane NOR utvider området for grunnundersøkelser vest for det østlige alternativet på bakgrunn av innspill i prosessen. Mer konkret over Børstad/Tommelstad, med tanke på mulig justering av traseen vestover for å treffe fjell tidligere. Bane NOR understreker samtidig at det er muligheter for optimalisering av løsninger for å spare dyrka mark innenfor foreslått varslingsområde.

Vurderinger av utredningskorridor over Børstad ettersendes, og presenteres av Bane NOR i møte med det politiske miljøet på Hamar. Resultatene fra boringene som det knyttes ekstra interesse til vil bli presentert for politikere og beslutningstakere.