Status for dobbeltspor gjennom Ringsaker

Nasjonal transportplan (NTP) legger opp til at dobbeltsporet skal bygges til Hamar (Åkersvika) i 2024, og Lillehammer i 2034.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kommunedelplanen for strekningen fram til Brumunddal (bildet) ble vedtatt lokalt i desember 2016. Dette betyr at man har bestemt korridoren for dobbeltsporet på Dovrebanen fra Hamars grense til Brumunddal. Etter dette skal arbeidet igjennom følgende faser:

  • Reguleringsfasen: Den vedtatte korridoren er ganske bred, og i arbeidet med reguleringsplanen ser man på hvor dobbeltsporet skal plasseres mer nøyaktig i terrenget. I reguleringsplanarbeidet skal man utrede og belyse konsekvenser for blant annet nærmiljø, bebyggelse og trafikk og finne gode løsninger. I denne fasen avklares også areal til anleggsområde i byggeperioden.
  • Byggefasen: Etter denne fasen går man over i byggefasen. Strekningen Åkersvika –Brumunddal er imidlertid ikke prioritert før i siste periode av gjeldende NTP 2018 – 29. Dette omfatter også strekningen gjennom Hamar, hvor det ikke tatt beslutning om trasé. Dette betyr at det er usikkert når det blir igangsatt arbeid med reguleringsplan, og det kan ta mange år før grunneiere får avklaring på hvilke av eiendommene som ligger innenfor båndlagt område som blir berørt av framtidig dobbeltspor.

Brumunddal – Moelv - Lillehammer Bane NOR skal planlegge ny tømmerterminal på Rudshøgda. Denne nye terminalen skal erstatte dagens terminal på Sørli i Stange, og har sammenheng med «Godspakke Innlandet». Denne pakken fra regjeringen inneholder tiltak på om lag 3,6 milliarder kroner for perioden 2018–2023. Dette omfatter blant annet:

  • Elektrifisering av strekningen Kongsvinger–Elverum–Hamar
  • Nye terminaler på Kongsvinger, Hauerseter (Gardermoen) og Rudshøgda
  • Nye jernbanekryss (tilsving) ved Kongsvinger, Elverum og Hamar
  • Kryssingsspor m.m.

Hensetting Bane NOR vil i 2018 starte arbeidet med planlegging av hensettingsareal i Hamar-området, dvs plasser for parkering og service av persontogsett. Det er behov for noen plasser for tog som skal snu på Hamar som følge av utvidet togtilbud når strekningen fram til Åkersvika er ferdig. I tillegg er det behov for flere hensettingsplasser i et langsiktig perspektiv.

Lenker

Tidligere informasjon til grunneiere.

Vedtak om kommunedelplanen i Ringsaker kommunestyre av 21. desember 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak om etterbruk.

Lenke til plankartet i Ringsaker.