Bane NOR har svart om tilleggsutredninger for Hamar

Brevet ble i dag sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I svaret fra Bane NOR fremgår det blant annet at investeringskostnadene blir i samme størrelsesorden for øst og vest når nødvendige tiltak i korridor øst er innarbeidet. Videre at det er mulig å senke høyden over kulvert i Hamarbukta tilstrekkelig til at siktlinjene fra det historiske bysentrum mot Mjøsa opprettholdes som i dag.

I brevet og vedlegget (som begge følger under denne artikkelen) svarer Bane NOR med en kort tekst og med tilhørende illustrasjoner og skisser. For at departementene skal ha et tilstrekkelig grunnlag for å behandle innsigelsessaken ba KMD den 16. mai om  tilleggsutredninger for følgende åtte tema:

  1. Fortsatt drift av hovedverksted og driftsbase for Bane NOR og NSB i den bevaringsverdige bebyggelsen på Hamar stasjon og nødvendige arealer og sportilgang.
  2. Midlertidig omlegging og nytt vegnett inkludert gang- og sykkelvegsystem.
  3. Parkeringsbehov og mulighetene for å legge dette i parkeringshus.
  4. Godssporløsning som sikrer tilsving mot nord til/fra Rørosbanen også for korridor Øst.
  5. Landbruks-/kulturmiljøkulvert i Børstad/ Tommelstad-området.
  6. Mulighetene for å legge ny fylling på sørvest siden av eksisterende fylling over Åkersvika for korridor Øst og økt bruk av brokonstruksjon i Åkersvika.
  7. Etablering av stasjon/reisetorg over spor i sørenden av perrongområdet for korridor Øst
  8. Bearbeidet løsning «senket kulvert» for korridor Vest.

 

Bane NOR har gjennom tilleggsutredningene redegjort nærmere for forutsetningen om at verksted- og driftsfunksjonene på Hamar må være i drift og ha sportilknytning, uavhengig av korridorvalg. Dette betyr at deler av eksisterende sporområde mellom stasjonsbygningen og Mjøsa opprettholdes for begge korridorer.

Øst blir dyrere
En løsning i korridor øst fordrer bygging av tilsving, tre spor over Åkersvika og tre spor i området ved Børstad/Tommelstad, for å ivareta de nødvendige jernbanetekniske funksjonene og tilstrekkelig kapasitet for økning av både person- og godstrafikk på Dovrebanen og mellom Dovre- og Rørosbanen. Løsningen i korridor øst beslaglegger mer areal i Åkersvika naturreservat, koster mer og medfører mer arealbeslag av landbruksarealer enn tidligere utredet. Beslag av landbruksarealer kan i noen grad og med økte kostnader avbøtes ved å bygge en kulvertløsning ved Børstad/Tommelstad. Kostnader for kompensasjonsarealer til erstatning for arealene i Åkersvika er ikke kjent på dette stadiet. Også med disse tiltakene i korridor øst gir korridor vest en bedre løsning for trafikkavviklingen, fordi det ikke er nødvendig å snu togene mellom stasjon og driftsarealer. Korridor øst vil medføre størst ulemper for trafikkavviklingen på veg i anleggsperioden.

Senket kulvert i vest
Bane NOR har utarbeidet en senket løsning i korridor vest, der kulverttoppen ligger inntil 3,9 meter lavere enn i kommunedelplanforslaget. Dette gir sikt fra det historiske Hamar til Mjøsa, ref. Riksantikvarens innsigelse, slik at de visuelle barrierene blir mindre. Løsningen gir mulighet for å etablere et kunstig vannspeil der Hamarbukta ligger, dersom dette skulle være ønskelig. Korridor vest gir også bedret tilgjengelighet til Mjøsa, med jernbanefri strandsone fra Hamarbukta og nordover ca 5 kilometer til Ringsaker grense.

Et sentralt spørsmål har vært kostnadsforskjeller som følger av bearbeidete løsninger sammenliknet med løsningene i henholdsvis Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for korridor vest og utredet alternativ i korridor øst. Tabellen på side 5 i vedlegget gir en oversikt over kostnadsendringer, samt hvilke av disse som er nødvendige for anleggets funksjonalitet og hvilke som knyttes til valgbare elementer.

Tilleggsutredningene indikerer at investeringskostnadene, med den usikkerheten som ligger i detaljering og beregninger på kommunedelplannivå og i tilleggsutredningene, er i samme størrelsesorden for nødvendige tiltak knyttet til dobbeltsporutbygging i korridor vest med kulvert og korridor øst med tilsving. Tilgjengelighet og tilbringertid for flest reisende vil være best i korridor vest, som bygger bedre opp under eksisterende bystruktur og styrker grunnlaget for næringsutvikling i sentrum, og gir høy andel gående, syklende og kollektivreisende.

KMD avgjør
Flere fra pressen har spurt om tilleggsutredningene har endret Bane NORs anbefaling.

– Vi er ikke blitt bedt om å vurdere anbefalingen, men om å svare på noen konkrete spørsmål som departementene ønsket utredet for å ha bedre grunnlag for avgjørelsen, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen.