Regjeringen anbefaler suppleringer til utredningene for Hamar

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler Samferdselsdepartementet videre utredning av noen tema for korridor 1 og 3 gjennom Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Samferdselsdepartementet skriver i brevet (vedlagt) at tilleggsutredningen som Bane NOR leverte den 19. juni i år, har bidratt til at alternativene i større grad er sammenliknbare. Etter Samferdselsdepartementets vurdering er det  imidlertid fremdeles behov for å belyse enkelte tema nærmere for å ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere de alternative traseene opp mot hverandre.

Bane NOR avventer bestilling. Eventuelle spørsmål rettes departementet.

Jernbanedirektoratets vurdering og anbefaling
Direktoratet (JDIR) sendte i sommer et brev til Samferdselsdepartementet om samme sak der de peker på forskjellene mellom korridoralternativene gjennom Hamar, som Jernbaneverket/Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan og tilleggsutredninger for. JDIR svarer også ut hvorvidt direktoratets anbefaling har blitt endret eller ei etter at Bane NOR leverte sine tilleggsutredninger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i juni.

Vedlegg:
Brevet fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brevet fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet