Departementet godkjenner ikke Hamars vedtak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjenner ikke Hamar kommunestyres vedtak fra desember 2016 om dobbeltspor gjennom Mjøsbyen. I brevet, som er signert av statsråden, heter det at departementet er positiv til øst, men at de to aktuelle alternativene må utredes nærmere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jan Tore Sanner (H) er Kommunal- og moderniseringsminister. Foto: Regjeringen.

For planleggingen av dobbeltspor nordover på Dovrebanen har det vært ulike trasevalg til vurdering gjennom Hamar. Kommunen ønsket en østre trase der togstasjonen flyttes nærmere Vikingskipet, og toglinjen legges øst for sentrum. Bane NOR ønsket en trase i vest der man beholder dagens stasjon i sentrum.

I dagens brev til Fylkesmannen i Hedmark utdyper statsråden hvorfor kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli - Brumunddal gjennom Hamar kommune ikke kan godkjennes nå. Departementet skriver at det har kommet til nye elementer i planen etter at denne var på høring høsten 2016, og at det derfor er behov for å utrede disse noe videre. 

Hamar får hovedansvaret
Hamar kommune vil ha hovedansvaret for å følge opp den videre behandlingen av saken, i nært samarbeid med berørte myndigheter. Det forutsettes at Bane NOR og andre involverte myndigheter jobber raskt og samarbeider tett med Hamar kommune slik at fremdriften i prosjektet sikres, heter det i brevet.

Utredningene skal være grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag. De skal omfatte både jernbanemessige forhold, avbøtende tiltak, frigjøring av byutviklings­områder, mulige gevinster ved avhending av frigitte arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsarkonvensjonen. Det skal ut fra revidert forslag gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene.

Mer utredning
Som grunnlag for videre planarbeid mener KMD følgende temaer må utredes nærmere:

  • By- og knutepunktsutvikling, muligheter og begrensninger ved begge alternativer, inkludert tids- og kostnadsvurderinger.
  • Konsekvenser for driftsfunksjoner, jernbaneverksted, tilbakeføring av sporområder, mv. knyttet til mulighetene for frigivelse til byutvikling, samt gevinster ved avhending av frigitte arealer.
  • Konsekvenser for Norsk Jernbanemuseum.
  • Konsekvenser for Vikingskipet – herunder antall parkeringsplasser.
  • Konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak.
  • Konsekvensene for Åkersvika naturreservat. Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.
  • Mulighetene for kostnadsreduserende tiltak.

Kostnader
«Det er viktig at det lages en god oversikt over hva som er del av den vedtatte InterCity-utbyggingen og hva som er en del av byutviklingen i regi av Hamar kommune. Flytting av driftsbanegården og verksted og opparbeidelse av frigitte sporområder ut over ren rydding er ikke en del av InterCity-prosjektet», heter det blant annet.

Departementet understreket at det i investeringsrammen for jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018-2029 er forutsatt at kostnadsøkninger skal dekkes innenfor den samlede økonomiske rammen. «Velges det fordyrende løsninger ett sted, innebærer det at kostnadene må reduseres tilsvarende andre steder, enten ved å redusere standard og/eller omfang eller ved ikke å gjennomføre planlagte utbygginger». Departementet forutsetter at det ut fra reviderte forslag skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene før sluttbehandling i kommunen.