Mange uavklarte forhold i Hamar

Hamar kommunes vedtak om trase i K3-øst medfører så vesentlige endringer at Bane NOR må utrede mer, samt at kostnadene vil øke.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hamar kommune har bl.a. vedtatt å legge stasjonsbygningen over spor i sørenden av perrongområdet. Bane NOR må utrede hvordan dette påvirker hele  området og hva det vil koste.

Hamar kommunestyre vedtok 21. desember 2016 korridor 3-øst. Vedtaket innebærer endrede forutsetninger for alternativet. Fylkesmannen har bedt Bane NOR konkretisere hva vi mener bør utredes som en konsekvens av kommunens nye forutsetninger. Kommunen har vedtatt å legge stasjonsbygningen over spor i sørenden av perrongområdet. Endringen reiser en rekke nye spørsmål, blant annet hvordan man skal kunne utvikle området rundt stasjonen med fortetting og hvordan man skal skape gode gang- og sykkelforbindelser I tillegg ønsker kommunen en vurdering av miljø/landbrukskulvert ved Børstad/Tommelstad.

- Endringene fører til at vi bør utrede nytt hovedveisystem, hvordan knutepunktet/byutviklingen påvirkes, hvordan Åkersvika naturreservat påvirkes, og kostnadene. Vi regner med at vi skal utrede tilsving som må sees i sammenheng med alt det andre, selv om vi ikke har fått en konkret bestilling ennå, sier planleggingssjef Lars Eide.

Drifts- og vedlikeholdsfunksjoner i vest
Bane NOR har også gjort departementet oppmerksom på at det er en del jernbanefunksjoner på Hamar som det bør finnes løsninger for i fremtiden. Som beskrevet i planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2015, vil økt togtilbud medføre økt behov for areal til drift.

- Det betyr at vedlikeholdsverkstedet Mantena, og trolig også Bane NORs driftsbase, fortsatt vil ligge i korridor vest – inntil det eventuelt er funnet andre løsninger for disse funksjonene, sier Eide.

Jernbanemuseet trenger også sportilgang. Hvis departementet bestemmer seg for K3-øst må sportilgang løses på en annen måte enn i dag. Uten sportilgang vil trolig jernbanemuseet flyttes et annet sted. I tillegg skal Bane NOR starte på en prosess med utredning av servicestasjoner for persontog, såkalt hensetting. Denne prosessen er i startfasen.

Ber departementet vurdere omfanget av endringer
Det har den siste tiden kommet opp en rekke forslag til hvordan alternativene i K1-vest skal kunne bearbeides, uti fra ønsker om å komme frem til et mulig kompromiss. Bane NOR mener det er viktig at departementet vurderer hvor grensen går for når forutsetningene er så endret at løsningen ikke lenger kan sies å være i tråd med fastsatt planprogram, eller at løsningen i kommunedelplanen er så endret at et nytt offentlig ettersyn er nødvendig. Dette gjelder for eventuelle tilleggsutredninger i både øst og i vest.

Bane Nor avventer departementets behandling av saken, og vil selvfølgelig utrede det vi blir bedt om, enten det er i øst eller i vest.