Jernbanen forsvinner under bakken

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR vil gjerne korrigere misforståelsen som ligger til grunn for et leserbrev i Hamar Arbeiderblad fredag 6. oktober. Innlegget er signert Joakim Solhaug (Leder i Nåelleraldri) og Geir Bjørnar Smebye (Leder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar).

Foto: Hilde Lillejord, Bane NORI dette leserinnlegget blir det vist til en illustrasjon fra tilleggsutredningen Bane NOR leverte til KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) i juni. Illustrasjonen er riktig, men konklusjonen som følger må bero på en misforståelse.

I innlegget hevdes det at dobbeltspor i korridor vest med kulvert betyr «en inngjerdet, åpen grøft forbi Koigen». Videre hevdes det at «en åpen kulvert uten tak og overdekning betyr en stor, åpen grøft avsperret av nødvendige sikkerhetsgjerder på hver side som vil gå helt fra stasjonen, gjennom Hamarbukta og Koigen og nesten frem til Bryggeriundergangen». Hele dette resonnementet er feil.

Stiplet linje på kartet betyr under bakken. I det reviderte kulvertforslaget i korridor vest vil altså dobbeltsporet komme under bakken midt i Hamarbukta, og det er slik illustrasjonen skal leses. Sagt på en annen måte: Jernbanen forsvinner under bakken fra omtrent midt i Hamarbukta, er under bakken forbi Koigen, og videre helt til Jessnes.

Bane NOR synes det er viktig å oppklare denne misforståelsen, slik at videre debatt kan baseres på fakta.

Lars Eide
Planleggingssjef for InterCity-utbyggingen på Dovrebanen