Departementet avgjør trasévalget i Hamar

Etter to meklingsrunder med flere involverte parter, er det klart at trasevalget avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har anbefalt korridor vest med kulvert eller bro i Hamar, men kommunestyret vedtok 21. desember korridor øst. Det foreligger innsigelser til alle alternativene. Bane Nor har innsigelse til korridor øst og midt, Fylkesmannen har innsigelse til øst og Riksantikvaren til vest. Siden det tidlig var klart at det forelå innsigelser til alle alternativene, ble det første meklingsmøtet gjennomført allerede 15. desember i fjor. Det andre meklingsmøtet ble gjennomført 11. januar. Ingen av meklingene førte til enighet.

- Bane NOR mener fortsatt at vest er den beste løsningen fordi den sikrer en miljøvennlig byutvikling med et kollektivknutepunkt i sentrum, og vest har også en bedre løsning for gods. Men siden vi ikke er enige om dette, går nå saken videre til politisk behandling på høyeste nivå. Vi skulle gjerne ha kommet i gang med neste fase i planarbeidet på Hamar, men avventer nå departementets behandling av saken, sier planleggingssjef Lars Eide.

Usikker tidsplan
Det er ingen som vet hvor lang tid Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bruke på å avgjøre trasevalget. Hamar kommunestyre har vedtatt korridor øst med noen endringer. De forutsetter blant annet en ny stasjonsplassering lenger sør, noe som betyr at det er behov for å utrede mer. Dette må også sees i sammenheng med behovet for å utrede tilsving for gods.

Regjeringen har signalisert en stadig større satsing på overføring av godstransport fra vei til jernbane. I samferdselsetatenes grunnlagsdokument til Nasjonal Transportplan 2018-2029 slås det fast at denne målrettede satsingen er lønnsom for samfunnet. I tråd med de politiske signalene har Bane NOR igangsatt en rekke prosjekter over hele landet for å bedre vilkårene for skinnegående godstransport, og tilsvinger for gods er ett av tiltakene for å oppnå det. Bane NOR har ikke utredet tilsving i korridor øst, noe som er helt nødvendig.

- Vi kommer ikke til å foreta oss noe mer nå, hverken legge til eller trekke fra tidligere forslag når det gjelder både korridor vest og øst. Vi avventer departementets behandling, sier Eide.