Sju gode grunner til å velge vest

Jernbaneverket sendte fredag 18. november en revidert plan for framtidig dobbeltspor gjennom Hamar til politisk behandling. Konklusjonen er den samme: vi mener alternativ vest med kulvert er best for byen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

1. Friområdet Koigen blir ikke ødelagt. Tvert imot: det blir mye større. Ved å legge en fylling på utsiden av kulverten kan stranden gjøres dobbelt så lang, hvis politikerne ønsker det. I reguleringsplanen er det allerede vedtatt en frigjøring av arealer på sjøsiden av stasjonen. Dermed kan hele strandsonen fra Koigen til Espern tas i bruk og fornyes!

2. Vårt forslag fører til at 75 prosent av jernbanen gjennom Hamar forsvinner. I dag går det 6,5 kilometer jernbanespor gjennom kommunen fra Åkersvika til Jessnes. Vårt forslag er å redusere det til 1,5 kilometer. Det betyr at nesten hele Hamar blir upåvirket av dobbeltsporet.

3. Mange vil oppleve at støyen fra jernbanen forsvinner eller blir redusert. Ingen eksisterende boliger får ny jernbane nærmere seg enn dagens bane. Tvert imot vil mellom 300 og 350 boliger i Hamar kommune få fjernet jernbanen som «nabo» (regnet innen en avstand på 100 meter på hver side av dagens bane).

4. Kulverten blir ingen «mur» eller stor visuell barriere mellom byen og Mjøsa. Fordi Hamarbukta fylles igjen vil kulverttoppen ligge hele 200–300 meter fra Strandgata. På sitt høyeste vil den kun være fire meter over dagens nivå. Den vil derfor se ut som en svak stigning fra byen.

5. Byen kan utvides mot Mjøsa og kontakten mellom by og vann styrkes. Mange steder vil tilgangen til Mjøsa bli bedre enn i dag, fordi jernbanen forsvinner. Friområdet Koigen kan bindes sammen med bykjernen slik at det blir lettere å bruke alle områdene.Assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås i Jernbaneverket. Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket

6. Flere av Østlandets byer står foran en befolkningseksplosjon. Også Hamar vil vokse de nærmeste tiårene. Når nye boliger legges til sentrumsområdet sammen med ny togstasjon, vil færre være avhengig av bilen i sine daglige reiser. Deler av arealene som foreslås fylt ut i Hamarbukta, vil egne seg for bymessig utvikling, andre deler for parkformål. Den konkrete utnyttelsen vil avklares i framtidige planprosesser der en rekke hensyn må tas. Jernbaneverket har forutsatt at deler av arealene må utnyttes til bebyggelse, og kommunen har gitt sin tilslutning til høy tetthet rundt knutepunktet.

7. Jernbanestasjonen blir liggende midt i byen. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer for byutvikling, og oppfyller kravene fra Stortinget. Vi mener også at denne løsningen vil styrke Hamar som by. En stasjon i sentrum vil være som en motor for videre utvikling, og skape aktivitet, møteplasser og liv i byen.

Vi mener hamarsingene har mye å se fram til når dobbeltsporet står ferdig. Som Innlandets hovedstad blir byen en viktig brikke i det ferdig utbygde InterCity-nettet. Gode knutepunkter og fortetting rundt stasjonene gir en miljøvennlig transport- og arealutvikling. Det bidrar til målet om at flere skal reise kollektivt, sykle og gå. Folk får også kortere reisetid, flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud, som knytter byen nærmere landets største bolig- og arbeidsmarked.

Gunnar G. Løvås
Assisterende jernbanedirektør
Jernbaneverket